Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i ren kloppen voelt. Ja Hollander! laat ons dat maar zijn in eiken kring en elke levensuiting, — en al beheerscht dan onze j vlag de zeeën niet meer, dan zullen we toch dien rechtmatig < gen invloed herwinnen, waardoor we het erfpand, óns volk I toebetrouwd, tot een zegen voor .heel de menschheid worden doen. Ja, laat in de met bloed doorweekte erve onzer vaderen oud-Holland's volk maar uit zijn graf weer opstaan, eno! dan mag een ander Spanje ons volksbestaan willen uitroeien, een ander legerbent onze zonen ten doode wijden, een andere dwingeland de knie op Hollands borst willen zetten, —• maar dan zal ook de Maccabeënmoed der vaderen in ons herleven, en nog eens ons volk het zoo misbruikt Oranjedevies tot wacht/ woord kiezen, en een krachtig „nous maintiendrons" hooren doen, waar men ons tot verdwijnen dwingen wil.

O! gave God, dat zoo de wil van ons volk was, maar dan een wil in Zijn wil gesteund. Immers geldt reeds voor elk volk de diepe waarheid, dat het'zich zelf uit de rei der natiën schrapt, door zijn vroomheid in te boeten, hoeveel te meer dan niet voor het volksbestaan van Nederland, dat aan een , godsdienstige beweging zijn oorsprong dankt. Het //Mijn I volk is uw volk," maar dan pok //Mijn God is uw God," zijn woorden, die niet slechts op de lippen der Moa[ bitische, maar nog steeds in het hart van elk onzer elkaar verzeilen moeten. Zonder godsdienst geen vaderlandsliefde, waar de godsdienst het krachtigst werkt, ook de liefde voor land en volk het sterkst ontwikkeld, dus leert het ons de geschiedenis immers op elke bladzijde. Yormt de degelijkheid der karakters den volksaard, en is het de godsdienst, die in het menschenhart eerst de echte persoonhjkheid uitbeitelt, niet in een valsche geestdrift, maar in een vromen zin, mag dan alleen de kracht gezocht worden, die onzen volkszin kweeken, stevigen en adelen kan. En daarom, wilt ge een volk blijven, o! volk van Nederland! zij dan godsvrucht uw eerste wapen in den strijd voor onafhankelijkheid, en daarna eerst

Sluiten