Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht dringt men ons dien noodstand op ? Ons is geleerd, dat wij zoo goed als ieder ander zijn; alsook dat zich de minderheid in het cijfer aan de meerderheid moest onderwerpen. "Welnu, zijn wij- dan niet de meerderheid; de overgroote meerderheid; de alles overstelpende massa ? En is het dan geen schending van het beginsel der Fransche Revolutie, en een bespotting van de heilige leuze, waarvoor te Parijs zooveel kostelijk bloed heeft gevloeid, dat een nieuwe aristocratie, thans een aristocratie van veel lager kaliber, t. w. de aristocratie van het geld, zieh opmaakt, om óns de wet te stellen, óns den voet op den nek te zetten, en aldus nogmaals datzelfde kwaad te vernieuwen, dat eens met zoo ongelooflijke inspanning door de Voltaires en Rousseaus en de helden der Bastille bedwongen werd? Geef ons, óns óók, de stem in het kapittel, die ons naar het eigen systema der Fransche revolutie toekomt; dan zullen wij u overstemmen, en u een geheel andére sociale huishouding leveren, die aan het privilegie voorgoed den doodsteek toebrengt, en ons eindelijk, eindelijk in den schoot werpt, wat uwe fraaie theorie ons had toegezegd, maar wat ge ons nimmer schonkt."

In ernste, M. H., ik zie niet in, wat er, zoo men geen tegenstander, maar aanhanger van het systema der Fransche Revolutie is, op logisch goede gronden tegen dezen eisch der Sociaal-democratie zou zijn in te brengen. Op dót standpunt moet ik althans haar onvoorwaardelijk gelijk geven. Die valsche theorie eenmaal toegegeven, is de Sociaal-democratie en zij alleen consequent. En wat men haar tegenwerpt, dat ze hierin althans misgaat, dat ze openlijk de revolutie predikt en verklaart desnoods voor geweld niet terug te zullen deinzen, ook hiervan zie ik niet in, hoe ge het ooit in naam der Fransche Revolutie ault veroordeelen. Of hebben de deftige heeren uit de kringen der Girondins dan geen revolutie gepredikt? Heeft men tegenover Lodewijk XVI dan heusch uit het beginsel gehandeld, dat de maatschappelijke orde niet mocht verbroken worden ? Zijn de geestelijke voorouders onzer Liberalen en Conservatieven dan bij de September-moorden wel voor geweld teruggedeinsd ? Maar immers reeds het opwerpen van die vragen verloopt in het ongerijmde, waar het doffe dreunen van de valbijl der guillotine ons nog zoo tragisch-onrustig in de ooren naklinkt, en waar nog onlangs het eeuwfeest van de bestorming der Bastille door heel het Liberalistisch Europa als de herdenking van het loffelijkst heldenfeit gevierd is. Hoe wil, wie zelf niet geaarzeld heeft, om door stroomen bloeds naar zijn doel te waden, anderen aan de verachting van het menschelijk gevoel prijsgeven, omdat ook zij, des noods zijnde, de guillotine weer zouden oprichten ? Natuurlijk huiver ik zelf onder het uitspreken van die woorden, en komt al wat de Christelijke

Sluiten