Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten, opdat gelijlcerwijs ik u deed, gij zoo ook doen moogt aan malkanderen. "

Hierin schittert dan ook al het schoon eener uit God in u gewelde liefde, niet dat ge den armen Lazarus zijn honger stillen laat van de brokskens, die van uw rijke tafel vallen; want al zulk weldoen beleedigt veeleer het mannenhart, dat óók in den boezem'van den arme klopt; maar hierin, dat, gelijk ge aan den Heiligen Disch rijk en arm met eikanderen aanzit, ge zoo ook voor den arme als een lid des lichaams, ook voor den dienstknecht of de dienstbode, die voor geld bij u arbeidt, als voor een kind des menschen, van gelijke beweging als gij zelf zijt, gevoelen zult. Een trouwe handdruk is voor den arme soms zoeter dan een rijke aalmoes. Een vriendelijk, niet uit de hoogte gesproken woord, is, voor wie bij zijne wonden weent, de zachtste balsem. Goddelijk mededoogen, medelijden, een lijden met ons en voor ons, is het mysterie van Golgotha geweest. Zoo dan moet ook gij, uit medegevoel, lijden met uw lijdende broederen. Dan eerst zal de heilige muziek der vertroosting in uw woord gaan trillen, en dan voegt ge vanzelf, door die sympathie des wedelijdens gedrongen, bij het woord ook de daad.

Want ook op die daden der liefde komt het aan. Immers de arme kan niet wachten, tot de herstelling van het gebouw onzer maatschappij zal zijn afgeloopen. Bijna zeker beleeft hij die gelukkige ure niet meer. En inmiddels moet hij toch leven, moet hij zich den mond openhouden, en den mond openhouden van zijn gezin. En daarom krachtige hulpe is er noodig. En hoe hoog ik ook geneigd ben, uwe offervaardigheid te roemen; en dit mag door Gods genade bij velen uwer; toch moet de heilige kunst van „het geven om Jezus' wil" onder ons Christenen nog veel sterker ontwikkeld. Alle Staatsarmenzorg, wilt het toch nimmer vergeten, blijft roepen tegen de eere van uw Heiland.

Hebt dan medegevoel met het lijden der bedrukten en verdrukten. In niets zoo sterk als in dit heilig medelijden kunt ge „navolgers Gods als geliefde kinderen" zijn. In dat heilig motief des erbarmens schuilt al het geheim van de hemelsche kracht, die ge, als Christenen, kimt uitoefenen. Want juist dit wondere motief maakt den gierige mild en opent de lippen bij wie stug van aard is. En ontwaakt dan in u de aandrift onr ook door raad, ook door voorgaan, ook door eigen initiatief den armere het oproeien tegen den stroom van het sociale lijden mogelijk te maken, neen, dan hebt ge niet verlegen te vragen, wie nieê zal doen, maar dan dingt al wat niet slechts. Christen heet, maar ook Christen is, als om strijd naar de hooge eere, om dezen dienst der Barmhartigheid, in Jezus' naam, aan uw lijdende broederen te helpen bedienen.

Sluiten