Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mannen broeders, moge door dat hoog en heilig motief dan ook ons samenzijn op dit Congres worden beheerscht. Roeme geen onzer in het goede werk, waartoe we ons hier aangorden; maar zij er veeleer stille zelf beschaming, 'dat we nu eerst saamkomen ; en ligge er in het gelukkige feit, dat mannen van Patrimonium hier met Christenen uit hoogeren stand saamverkeeren en saamberaadslagen zullen, een rustig symbool, en in dat symbool de uitlokkende profetie, dat het Christelijk vertrouwen onder ons welhaast volkomen zal hersteld zijn.

En vraagt ge mij dan ten slotte, of ik op dit ons Congres dan waarlijk hope durf bouwen; de hope dat we de oplossing der brandende quaestie van den dag althans iets nader zullen komen, vergeet dan niet, dat de sociale nood een wereldvraagstuk is, een vraagstuk van in eminenten zin internationaal karakter, en hetwelk uit dien hoofde, althans binnen de zoo enge grenzen van ons kleine vaderland, nimmer kan worden afgedaan. Van tal van gegevens, die niet in onze macht staan, hangt het af, wat de toekomst ons ook te dezen opzichte baren zal. Het kon óók zijn, dat de lang getergde God, in zijn rechtvaardig oordeel, zoo al niet voor de naaste, dan toch voor een niet zoo verre toekomst, zeer bange dagen over ons gehengd had. Dat zijn de verborgen dingen, die we ook op dit Congres voor den Heere onzen God laten. Maar voor ons blijft zijn geopenbaarde ordinantie, om, in afwachting van wat komen moge, ook op dit Congres te doen wat onze hand vindt om te doen, en dat te doen met alle macht. Spreke God de Heere daar zijnen zegen toe. En voorts, dit immers staat bij ons allen vast: zal er voor onze felbewogen maatschappij nog redding dagen, zoo moet ook aan onze straks stervende eeuw de Christus als haar Heiland verschijnen. En daarom eindig ik met de bede, een bede, ik weet het, uit uw aller hart gegrepen, dat, al mocht die redding uitblijven, en al moest de stroom der ongerechtigheid nög hooger wassen, er nooit van Neerlands Christenen zal kunnen gezegd worden, dat door onze schuld, dat door de lauwheid van ons Christelijk geloof in hooger of in lager standen, de redding onzer maatschappij verhinderd en de zegen van God den Vader verbeurd werd.

Ik heb gezegd.

Sluiten