Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Col. III: 1, 2.

Voouzang : Ps. 84 vs. 3 en 6.

De voorgelezene woorden behooren tot die uitspraak der Schrift die eene volstrekte dwaasheid zijn in de oogen van den natanrhjken mensch. Het vleesch begrijpt hoegenaamd niet, hoe iemand op de gedachten komen kan, van de dingen te zoeken die daar boven zijn ; terwijl de dingen op aarde zooveel rijl ker en begeerlijker zijn. Ware de Schrift door de wijsheid eens menschen ter nedergesteld, dan zonden wij hier ter plaatse juist het omgekeerde lezen, van wat er nu geschreven staat. Dan zoude het zijn: Bedenkt de dingen die op aarde zijn, en met die daar boven zijn. Dan zoude eindelijk de Apostel.

JnrhfT Tn V" Zij ?e het hem nazeS§en niet ™ dweepzucht beschuldigd geworden zijn. r

Maar de Schrift is niet door de wijsheid eens menschen roortgeoragt. En dit blijkt vooral ook daaruit, dat zij vermaningen en lessen geeft, die regtstreeks tegen alle wereldwijsheid aanbeten. De oorzaak hiervan ligt eenvoudig daarin, dat de

Tr f" «-f* Pr°felen' die de Schrift geschreven hebben, door den Heiligen Geest geopende oogen bezaten, om dingen te aanschouwen waarvoor de natuurlijke mensch, ten eenenmafe Wind is. De Apostel Paulus b. v., sloeg de oogen geheel anders naar boven dan de Farizeën deden, wanneer zwiepen De fameus rood of de hemgl ft ^ ^ J F ^

L Ti" ™MerJ de_Apostel naar boven zag, aanschouwde hij nog iets anders, dan louter purperen wolken en tintelende sterker dan, met ziJne »atuurlPe oogen zag hij niets Z ' maa.F Cr WMen hem' sederl «j»e blindwording nameli* "2 Daar ' D°g ee° Paar 00Sen opengegaan? ™ïï £' t °°fD dCS gel00fs' waarmede hiJ d0OT a»e wolk en ' Cn dingen aansc«>ouwde die de ongeloovige

' gCeft deAp0Ste, te h

™ TrS T u"Zen lekst' want wanneer hij naar boven

Gods F„S<?°nWde, h,JuJ6ZUS Christus' ziUende ter regterhand kan, «m a u hCt Zich verkIaren' dat hÜ er toe komen

daar boven A\measct T ?™ '6 raden de dinSen te zoeken die Hik e„ 2a'a h 61 dC d,"gen die °P aarde zii» . hoe wonderk inken 1 < 6M mi> den hadena Adams in de ooren a n HPnT§ , °ege.r' t0Cn de APoste' ook nog niets anders aan den hemel zag, dan wolken en sterren, zou hij het niet

Sluiten