Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitnemenbeid Zijner kracht uit Hem en niet uit ons zij; want Hij maakt het openbaar, dat geene magt of kracht in staat is, dat leven te verderven, hetwelk uit Hem geboren is. Maar daartoe dan ook laat God het niet ontbreken aan bestendige vermaningen en opwekkingen, om het nieuwe schepsel wakker te houden in dien ontzaggelijken strijd. Daarom zijn dan ook de Schriften Gods zoo overvloeijende van vermaningen tot aanvuring van den moed, tot opscherping van den ijver, vermaningen tot gebed, vermaningen tot waakzaamheid, vermaningen tot hemelschgezindheid. Ach, hoe welkom zijn die woorden niet voor het gemoed, dat dikwijls door zwakheid overweldigd in het slof nederligt, of door de zonde bedwelmd, in eene bewusteloosheid verzonken is , waaruit het wederom door een krachtig woord van God als uit den hemel gesproken, moet wakker geroepen worden. Ja, dan slaat het nieuwe schepsel op die roepstemmen de oogen weer op van uit zijne süiseling, en Christus weder aanschouwende, die ter regterhand Gods zit , springt het weer op uit zijne verdooving, grijpt het zwaard des Geestes weer met frisschen moed en vliegt wederom naar de kampplaats, bewust dat het in zijnen God meer is dan overwinnaar.

Zoo dan, M. B.! laat óns deze onze roeping wel beseffen. Indien wij gelooven in Christus, zoo zijn wij ook met Hem opgewekt , en indien wij met Hem opgewekt zijn, zoo is onze wandel in den hemel. Laat ons dan niet meenen dat wij ons hoofd slechts neder te leggen hebben bij dit geloof, om voortsin te sluimeren op het oorkussen van een dor, dood, lijdelijk en werkeloos Christendom. Zet de ooren open voor de woorden der vermaningen Gods die u naar den hemel roepen, waar uw Hoofd reeds in heerlijkheid gezeten is. Legt allen last af die u ligtelijk omringt, en aarzelt niet ook ten bloede toe te strijden. Hier is nw God en Vader, tot wien gij nacht en dag den vrijen toegang hebt door Jezus. Bij Hem is alle hulp, ondersteuning , bemoediging en Vertroosting bestendig te bekomen. Laat ons dan met opgehevene harten en handen tot God, die onze Helper is, door dit boóze vijandige leven wandelen, met vreezen en beven ons zelfs zaligheid-werkende, opdat niet iemand onzer doorvloeije of blijke achtergebleven te zijn. Houdt u mannelijk en zijt sterk! God is voor u, wie zal tegen u zijn? Alles is voor ons volbragt, wij hebben slechts''ïe'gelooven, lief te hebben, te danken, zelfs onder alle leed en ^oèd; smart en vervolging, omdat onze eeuwige veriossmg in; rieif'Woed des tams verworven, door de opstanding Chrisli bezegeld, door Zijne verbooging ter regterhand Gods gewaarborgd [^"Amen.

Nazang : Ps. 89 vs. 7 mJL%i

Sluiten