Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen; het is aangenaam en met zout besprengd. Het zijn geen louter .klanken, geen bloemen, geen versierselen van kunsten vernuft die hij aanbiedt; het zijn zaken, woorden eener gezonde wetenschap, woorden in kracht en wijsheid gesproken, die den redenaar aangenaam maken in de consciëntie zijner hoorderen.

Hoe gaarne zou ik heden deze gansche rede van Petras eens met a volgen ? Doch waar zou ik, in zulk een eng bestek als het onze, den rijkdom bergen die ons hier aangeboden wordt ? Ik zal mij dus thans slechts tot de inleiding dier Apostolische rede bepalen. Zij alleen is reeds rijk genoeg, om ons in staat te stellen eenen blik te werpen op het eerste werk. waarmede de Heilige Geest in de Gemeente des Heeren te voorschijn treedt. Het is in vier opzigten, dat wij deze beschouwing kunnen dienstbaar stellen tot onze opbouwing, wanneer wij namelijk opmerken :

lo. dat de H. Geest niet werkt, zonder eenen bepaalden indruk op de aanschouwers te maken.

2<>. dat de H. Geest werkt door de vrijmaking van de krachten der geloovigen, in wie Hij woont.

3°. dat de H. Geest werkt als een redelijke Geest.

40. dat de H. Geest zich in Zijn werk steeds op de Schrift Gods beroept.

Bij deze onze beschouwing worde Uw werk, 0 Geest van God, openbaar ook onder ons, opdat Uw naam verheerlijkt worde in ons heil i Amen.

I.

De eerste bijzonderheid die onze aandacht trekt, is deze, dat de H. Geest niet werkt zonder eenen bepaalden indruk op de aanschouwers en hoorders te maken. Onze tekst zegt, dat alle de aanwezigen zich ontzetteden, en die ontzetting was het gevolg van hetgeen zij van den H. Geest, met hunne oogen zagen en hoorden met hunne ooren. Vooral ééne zaak treft hen diep, namelijk, dat zij die Galileërs in verschillende talen, de yroote werken Gods hoorden spreken, (vs. 11). Zekerlijk was die indruk niet bij allen dezelfde; zelfs was hij bij den een geheel het tegendeel, van 't geen hij bij den ander was. Maar hoe gemengd en uiteenloopend die indrukken ook waren, zij waren toch bepaald, diep, onloochenbaar. En hieraan Iaat zich het werk des H. Geestes ten allen tijde, ook in onze dagen kennen. De H. (ieest is geen geest, die in slaap wiegt, maar die wakker maakt. Hij is licht, en waar Hij verschijnt, dwingt hij u de oogen te openen en te zien. Het staat aan u, datgenen wat gij ziet aan te nemen of te verwer-

Sluiten