Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de advocaat verrukt tot juita tw„

toorn flonkerden, lachte luidkeds en ^"Th"

7m!S L7d T,0"deling ,clit'h" "«■»»"«• «u»

Verschrikt liet de advocaat hare hand, welke hii in H -

sszttrr~ ?

'ao2L'ut° T e'l°"d h,d'-s»»

T.«„ llfe, ge!etaii ^ he( ^

woord." H7i bil/Ti""", ™°' °°Be:iblt"''» het

J bedankte alle aan wezenden voor rl» >i"t - rigl, *-

i°H. J LTTf; ™d"k" ™» •' "•

lee-pn u V Z1J Z'Jner gade bewezen had. Ververborg de*, b.„ g,,.,, Je J' J»

moeder. //Johanna " i j Plfteg-

woorden kan ik u niet H Ï P °ntroerd> "®et

voel het in V ^^ het in oogen

U rs;rgt!:Chen innig °rsde 8l8~alles-voor mii> gij behandeidet ^ ^

tt/zd-E"

jutta's ,) grootere liefde bewezen hebben," sprak Julia s vader somber Nn , . «prais.

i,i i oumoer- jnu viel johanna's oog od jdua

£ 1 zr'r ;oor d:1 h™ -«■ *

w. ^eoT^H T' "" ""

cnraL- T eigen kind deed toch meer "

sp.ak johanna. vriendpliflr •• *i i 9

moeder gezelschap houden ' dlhYefdt 6760 ga3rne ^

e0r8t °P miJ" dringend en'aanhoudend leZk^Z^

over, dewijl ik haar onder het oogZJ £t' h 7

zondering van rl* „ u , g g ' dat hare af'

geweest „„ Z!' motder ™< ™«™»m

J ' JülIi "«e' Ja» ik, want lij

verwijderde zich nu en dan tegen haren zin van onze lieve zieke. „Gij zijt een engel!" fluisterde julia's moeder, johanna vol bewondering aanziende. Julia zelve echter bleef donker voor zich heen zien; het hinderde

trotsch hart ^weldig, ook nu weder iets aan johanna te danken te hebben.

Dezen avond.had julia zich zelve door haar trotsch gedrag veel ontnomen: de genegenheid van den regtsge eerde. Zij had wel opgemerkt, dat hij sedert het zingen van johanna stil was geworden, doch was er ver van af, de eigenlijke oorzaak te vermoeden. Als vermetigd stond zij dan ook, toen eenigen tijd hierna haar vader haar mededeelde, dat de jonge man aanzoek om Johanna s hand gedaan had. Hij had den vader niet verborgen, dat hij vroeger het oog op zijne dochter geveshgd had, doch dat hij op dien bewusten'avond eenen ik in haar hart had geworpen, welke hem met schrik ad vervuld en die haar zijne achting geheel had doen ver lezen; terwijl johanna's engelachtig gedrag een diepen indruk op zijne ziel had gemaakt.

Zoo had julia door hare trotschheid haar eigen geluk verwoest, en dat der door haar zoo diep vernederde johanna gevestigd. Zij was dan nu ook diep ongelukkig. Zy had den jongen man lief gehad, en, behalve dit hoe leed hare trotsche ziel bij de gedachte, dat al hare' kennissen haar nu zouden uitlagchen want algemeen had men hare verbindtenis met den advocaat als eene gek onkene zaak beschouwd. Wel ontsloot hare moeder liefdevol de armen voor haar ongelukkig kind , en hoopte dat deze harde les julia nu genezen zou hebben, doch te vergeefs! Wanneer eene ondeugd zulke diepe wortels in het menschelijk hart heeft geschoten, valt het moeijelijk, haar uit te roeijen.

Julia verbeterde zich dan ook niet, maar haar humeur

Sluiten