Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rrtf* r,de « - *-***

dat deze de stad moest verlaten "d "-i f0"' gea°egen • ergens als hoogleeraar beroepen' was! ^echtgen00t zelve verwijten te doen, verweet zii 'h .. "" ^

zeggende, dat deze joka™ ,■ moeder alles,

t6lf °P voorgrond had gTpl ^Tt niet ontkende, er bijvoegende dat zii dit * verPligt was geweest, om haar d. ^ J°HANNA

™ Julia te doen vergeten werd beleediSing

tegen hare goede moeder gestemd De „ Z Saardl^er hier geweldig onder- f goede vrouw leed

zette en met eenPn ' JÜLIA later haren zin door-

-ad, in het

Haar vader volgde weldra 71" ^ Sp°edlg ten gfave.

2.. k„„ * T,\' g"00'"iB»" M

«ogen, hetwelk haar eehtgen i"Ü ™° ™" S"*"

gebruiken. Men leefde on * °° S' SCheen te tuDDeD k

aetkir: TrZ 'r ?• —«—

«enig onaangenaam bni.eliik "™l,l,llnï

dacht Jülia dan Tel euenslljk 'T^' en met 8chrik dingen. Eindelyk verliet haar 6. °U?"!«ke waa«ehuhaar, niets achterlatende dan SchaDdeliJke echtgenoot schuldeischers. Geene nen t T" ren en dringende "» "O.W be^n' m JJ"" ~

zeide men, dat zii dit Hn T P' W3nt algemeen

<»g iegen'. ^

eischers van alles beroofd bleef h 8Chuld*

met hare twee kinderen te 'her! 1 °Verig dan

te gaan. Reddeloos zag zij de* 't k °Dder de,men8chen

z ::: ■

geene andere keuze over. Zij schreef aan johanna Deze

.777? ï*- °*,r twa" °° <• »g«i"kk.4

d ' to ld' T"° ki"M'id P°°ed«■«!■»" lot

'Z ,i k T "w"tM"«'00,

jülia. zy bezweek er onder. Kort voor haren dood liet

^ J°™A Verzoeken bÜ haar te komen. Zij vroeg haar om vergiffenis; „zwaar," sprak zy, „heb ik tegen u v el tegen myne goede, brave ouders misdaan, doch ik Jeb ook zwaar geboet. Word gij de moeder mijner kberen, dan kan ik gerust sterven, want gy zult hen nimmer

beloofdT erVln 611 dat Z'j VOndeliDSen zijn." Weenend oofde johanna , voor hare kinderen te zullen zorgen.

Weinige uren hierna stierf de eenmaal zoo veel belo-

'» "*>** Voor bar. kindl

werd moederlijk gezorgd door haar, die de gelukkige v ouw was van eenen man, welke jülia, had z^m

g nootTeh /6 tr°Ütheid V3D ^^-'-ten, tot echtgenoot gehad zou hebben.

dood.

g.."'.°ct', 'iïTï rimmm tze:r m»

dmtad, 7i„eknkind;°„di ™er" s :,e" °: ■""" '™-

dood.n „,„cb gezien, Vermoedelijk .el 'ZT.

Ik heb "" ■ °°d "" " "» «■ Slapende

k heb «en,gen doode g«dm, dikwjjll mM p '

faj»,T7",b\"° '5k 8e"'a*n' *'• h«' d««' -0.

' 200 gerust scheen te slatin n<> j •

r—• uuuu is waar n V

Sluiten