Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en gelukte het hem ook al een,

te sluimeren, dan werd hii Z 17 ^ °°genblik * terd. Dan zag hii akelige droomen gefol-

<«u zag li ij den armen Hendrik- u , t - 8temnd j in °BIK - a'dus heette de

ger uitgeteerd; dan hoorde hn hem , ^ h°n" naar aanklagen en eenen vi„ t , Z1JDen "^opschrikt werd hij dan wakker' g"™ uitsPreken- Verhet bed uit en nam 2 " radel°°Ze ^gst kennen; doch dacht hii da"' Vad6r alles te be' heid, hoe deze henI ^streng, zijne schande openbaar maken ,] 6 Z0U 8Paren > maar -men weder varen. eZ^ bp ? °°k dit

alles te zeggen en zich geheel nÏrh ^ m°eder

dragen. haren raad te ge-

"men- "«

■»"" »oed.r «Jut schuld. De J '° voleenii™ morgen

™»«wte

aan te raden. Zij vond het ' °f Wat hem

schuldigen faj, ™'' ^, J»

'••toi doch «ij kende leven to '•'«»

om te weten dat deze het y echtgenoot genoeg,

•«'»* »■ b..S„ e, " ri™/"80

geheim houden. Wat hier t ,.g urde steHig niet ■"8. te lijden of h ,

'«<1 4» «lm «d,i a,n d' b«d-

veren? Eindelijk meende" S"66116 bensping over te lehebben. Zij dacht: //God ï r06" UltWeg jonden te toch niet verlaten, en het" zal^de0"8^1^6" HENDKI1C gaan dan zich dit laat v i. ^ 8 Zeker t,eter

g"ol lwJe77';«- Hnoo h,efl '5 »» een o„,e, J *'" """

geheel, volgende leven door braaf poost^t' t0°B' "

hem deze enkele misdaad wpI ... w6zed» dan zaj misdaad wel genadig vergeven worden.»

Ingevolge deze redenering gaf zy hugo den raad, alles voor zijnen vader geheim te houden; terwijl hij haar beloofde, door een goed zedelijk gedrag deze schuld te zullen uitwisschen.

Hierin hield hij woord. Hij onttrok zich geheel aan z\jne vroegere gezelschappen en legde zich met de borst op zijne studiën toe. Het gebeurde had eene geheel andere plooi aan zijn karakter gegeven. Hij was stil en ernstig geworden; alle jeugdige vrolijkheid en ligtzinnigheid waren verdwenen. Zijn vader besloot hem tot regtsgeleerde op te leiden; en toen hij nu later naar de academie vertrok om zijne studie voort te zetten, onttrok hy zich ook daar geheel aan den omgang met jonge lieden. Hij leefde geheel voor zyne studie en gevoelde zich dan ook wezenlijk gelukkig; want de tijd had het vroeger voorgevallene allengs op den achtergrond gebragt,

on kïi _* l __1 • .1 • i , i

vu hij udu ziuii zeiven in siaap gewiegd met ae noop, dat God den onschuldige wel geholpen zou hebben.

Voorzien van de vleiendste getuigschriften keerde hugo , na verstreken studietijd , als jeugdig, veelbelovend regtsgeleerde in de ouderlijke woning terug. Met moederlijke verrukking hield de moeder deschoone, mannelijke gestalte van den geliefden zoon in de armen geklemd; met vaderlijk welgevallen heette de vader den jeugdigen geleerde vriendelijk welkom; alles scheen zich. te vereenigen om den jongen man de heilrijkste toekomst te voorspellen.

Eenige jaren verliepen dan ook in onderling geluk en tevredenheid. De meeste onderscheiding viel hugo van alle kanten ten deel. Vereerd om zyne veelomvattende kunde en doordringend verstand, geacht om zijn onbesproken zedelijk gedrag, bemind om zijne nederigheid en vriendelijke bereidwilligheid om allen te helpen, was hij een voorwerp der algemeene bewondering geworden.

Sluiten