Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

marskramer Toon en zijn neef Gerrlt, of schijn en wezen.

Het was een warme dag geweest, en toon en gerhit ha<jfen heel wat uren gewandeld, toon met de mars

p n ni'DTi Tm i ■. , ...

... met ^uveei matten als hij maar dragen kon.

Maar zij hadden voor hunne moeite ook eenen goeden dag gehad. De knaap was al zijne matten kwijt, en zijn oom had ook zijne geheele mars uitverkocht, op éénen schotel na, die gebarsten was. Al jong moest oeeeit met

OOm rl ft dfifnon ilnn. — J i ....

- ~ cu uen Doer op; hij kon dan den

uiarsnanaei in glas, porcelein en aardewerk leer™ af7|pn

maar toon oordeelde zijn neefje nog te jong om eene zware mars te dragen. Daarom vlocht hij op dagen dat het ongunstig weder was, met behulp van zijn neefje matten , die gereit dan op den rug droeg en langs de

ucur verKoent.

Gelijk ik zeide, „ij hadden eenen goeden dag gehad. Niet alleen omdat zij hun voorraad hadden verkocht, maar zij waren 's avonds bii eenen hun

. » «..wvu uww

aangeland, die hun ieder een paar stevige boterhammen

met eene kom koffij had gegeven, en de vrouw nog

wat aardappelen toe. Nu, toon had dan ook door eenen eenvoudi O'fin rna/1 onnü mala 1 t • «

" van aien boer genezen!

Het was intusschen avond geworden en het zou niet vroeg zijn als zii thuis kwamfin Taaw l~

« mei zijd si ij i

been niet magtig vlug over den weg en ook de knaap was moede.

Zoo trtlndelden ».!ï hü Lot i:.u 1

UC1UCIC lu;nl aer maan jU

den heerlijken avond naar huis. ' ••

//Wat is dat toch onerelukkisr nnm "

o * > wi «xiüult J

//van dat huisje van flip! Het hart bedauwde mij toen ik de verbrande balken en de omgevallen muren zag nr, G *

Sluiten