Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgenomen; liep niet grootendeels de strijd over dit beginsel? >

-s Gfclijk het onlangs geweest is op het finantiele, zoo is het hier op politiek terrein; een breken van het Ministerie met zijne eigene, met de ministeriele partij. Dit woord partij heeft altijd iets dat min aangenaam luidt. Dezer dagen zeide de Minister van Buitenlandsche Zaken in deze Kamer, en het was voor zijne geheele rigting karakteristiek: "Wanneer de partijen door het gebeurde een weinig dooreen gemengd waren, wel ik zou het geen groot ongeluk rekenen." Niemand verlangt partijschappen, maar er bestaat verscheidenheid van politieke beschouwing, en er is eene wijs van de partijen dooreen te mengen, waardoor, juist ten gevolge der poging van een Ministerie om, gelijk men het te regt genoemd heeft, eene vlottende meerderheid te behouden, de Kroon aan den invloed van eene partij ondergeschikt wordt; Ik zou het een groot ongeluk voor Nederland achten, wanneer bij Ministers of leden der Kamer geene zelfstandigheid van overtuiging of geene vastheid van karakter in het belijden en beleven van beginselen bestond.

Er is eene ministeriele partij bij de opkomst van het bewind gevormd uit de conservative en de antirevolutionaire rigting, en wanneer het Ministerie het Christelijk beginsel uit de volksopvoeding weert, noem ik dit een breken met zijne eigene partij.

Uit deze voorloopige aanmerking; blijkt dat de leden van de Kamer, die gerekend worden tot de oppositie te behooren, in deze twist niet behoeven te worden gemengd. Het is een huishoudelijk geschil. Mijn beweren is: het Ministerie i is niet bevoegd ter overneming van het hoofdbeginsel der oppositie; indien de oppositie regerende partij wordt, is het beter dat zij Gouvernement rij. Dit betoog kan bij haar geen tegenspraak ontmoeten. Alleen de conclusie verschilt. Ik wenscb. een ander beginsel van dit Mi-

Sluiten