Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klaren dat er.ptffc meer een Christelijke Staat, een Christelijk Gouvernement 'iaftiiZoo ja, is dan het onchristelijk Gouvernement niet gehouden, om waar het met de Godsdienst in aanraking komt, acht te geven op de regten en behoeften van eene Christelijke natie in wetgeving en bestuur ? Of is de Nederlandsche natie geen Christelijke natie meer?

Eigenlgll? bedient men .aich tegen dergelijke vragen van slechts ééne algemeene BÜviugt, het beweren dat op de school de Godsdienst, het Christendom, niet te pas komt; maar ik vraag, met welk regt zal men in Nederland thans, door miskenning van een onloochenbaar verband, beweren, hetgeen naauwelijks in eenigen ttyd of in eenig land beweerd werd?

Tegen deze miskenning, uit verlegenheid en gemakshalve, van den aard der school , stel ik het woord van den IVanschen wijsgeer CoUsin: "Nous sommes les premiers a vouloir, et a vouloir fort ement, dans Tin tére t bien enten du de la religion, qu'ellfr roste dans le sanctuaSie, mais Técole publique est un sanctuaire avLsai" et la religion y est au même titre que dans 1'église ou dans le temple." *)

Ik meen hiermede, wat het eerste bezwaar betreft, te mogen volstaan. Ik heb eigenlijk slechts geparaphraseerd hetgeen ik lees in het Voorloopig Verslag omtrent de wet op het onderwijs, als het gevoelen van die meerderheid waarvan ik gewag maakte: "De meerderheid der Kamer is niet ingenomen met (een euphemisme voor heeft een afkeer van) het stelsel om het openbaar lager onderwijs in den regel uitsluitesd te doen bestaan in de mededeeling van kundigheden vrij van elke poging tot aankweeking van deugd

1) "Evenzeer als iemand verlang ik, en ik verlang het met kracht, in het welbegrepen belang van de Godsdienst, dat zij binnen het heiligdom blijve; maar ooi de openbare idool is een heiligdom, en de Godsdienst is daar met hetzelfde regt als in de kerk."

Sluiten