Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en godsvrucht, of tot het wijzen op waarheden,waaromtrent

alle Christelijke gezindheden het eens zijn Men ging

nit van de stelling, dat, even als het Christendom de grondslag is onzer beschaving, zoo ook Christelijk 'godsdienstige beginselen een der hoofdelementen van het openbaar lager onderwijs moeten uitmaken. Men geloofde niet, dat de Grondwet eenigen hinderpaal daaraan in den weg legt. De eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, in het 2de lid van art. 194 der Grondwet voorgeschreven, behoeft niet in dien zin te worden uitgelegd, als of geheele ter-zijdestelling dier begrippen bedoeld worde. Het duldt zelfs zulk eene uitlegging niet."

II. Het Christendom uit de volksopvoeding te weren, strijdt tegen het verlangen der Natie.

Het strijdt, gelijk-"wij gezien hebben, tegen het gevoelen van de meerderheid der Volksvertegenwoordiging en reeds dit is eene presumtie; evenwel niet eene presumtie, waarmede men in dergelijke onderwerpen kan volstaan.

Ik roep enkele getuigen op buiten onzen kring. Ik wijs op hetgeen plaats gehad heeft in de Maatschappij tot Nut van ^t Algemeen; op de krachtige stemmen die daar tegen ter-zijde-stelling van het Christelijk beginsel, of, wil men, tegen het behond van een, ook aan den Israëliet en Mohammedaan niet ongevallig Christendow-zijn gehoord. Ik wijt op een landgenoot, die zich eene geheele reeks van jaren het lager onderwijs tot doel van zijn ijverig streven gesteld had, den hoogleeraar Th. van Swinderen, die in 1848, bij de vrees voor dergelijke uitlegging van de gewijzigde Grondwet, zich aldus 'uitgedrukt heeft: "Op die wijze zou niets overblijven dan een bloot wetenschappelijk onderwijs, zonder vorming, zonder eenige opleiding tot maatschappelijke en Christelijke deugden, want tegen het laatste zonden zich de Joden verzetten, en in de staatsscholen zal dus, — wordt het ontwerp zoo aangenomen — misschien de naam van

Sluiten