Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikkelijk onaangenaam; maar ik dacht, ik zal er over nadenken en naauwkeurig acht nemen."

ii Uwe voorspelling is letterlijk vervuld. Van ■dién tijd af is alles schrikkelijk tegengeloopen. De man kocht een ander paard; dat paard moest een veulen werpen; drie nachten waakte men er bij; op den vierden nacht overmande hem de slaap, en het veulen lag verdronken in de sloot. Het paard stierf, de koe ging verloren; alles ging achteruit. Eindelijk stierf de vrouw en naderhand brandde het huisje zelf ook nog af.

t Ik wil dit maar zeggen: gij zeidet: ff waarmede men een ander bedriegt, bedriegt men zichzelvcn , want God kan het onregt niet gedoogen." Ik verheug mij daarom, - zoo eindigde, de man, — dat die God, die gezien heeft, dat ik zijn gebod niet ontrouw was, mij nu ook den zegen heeft, doen toekomen, die liSwe hand mij thans reikt; ik ben er blijd#>,vOver."

Toen ging hij heen. De geschiedenis, die hij mij verhaalde, was tot in de kleinste trekken waar. Ik konde dit volkomen toestemmen. Ik herinnerde mij al de bijzonderheden, ofschoon het lang geleden . was. Ik verheugde mij zeer, dat mij op nieuw blijken moest, dat geen woord gesproken, ledig wederkeert. Ik dacht, misschien zal deze geschiedenis, in een land, waar onder de boeren het liegen en bedriegen, in vee-negotiei. vooral met paarden een alledaagsche zaak is, dezen of genen nog wel tot eene waarschuwing zijn.

Genoeg. Wij zien Gods oordeelen zelden zoo klaar en onderscheiden; nogthans zij zijn er, en :menigeen, zoo hij de waarheid wilde belijden, zoude moeten zeggen: het is om deze of gene zonde, dat mij dit of dat oordeel Gods treft, Ji;

Sluiten