Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te zeggen: „het is er!" voor en aleer hij zich door daadzaken er van overtuigd heeft , om dan ook geen oogenblik meer te dralen zulks openbaar te maken, in de overtuiging dat al wat openbaar maakt, licht is.

Ik konde verwachten aldaar van die booze vrouwen te zullen aantreffen, die zelve eenmaal in de huizen der wellust beueden het peil der menschelijkheid gezonken, nu er een werk van maken op hare beurt te verleiden, gelijk zij eenmaal verleid werden; ik konde verwachten dat zij een netwerk van duivelsche kunstenarijen zouden knoopen, om alle de weezen, en al wat nergens eenige uitkomst of te huis komen weet, te overreden zich onder hare bescherming te plaatsen met het vooraitzigt van:

a. een gemakkelijk en lui leven,

h. van sierlijke kleedij,

c. van weelderige spijs en drank,

d. van een ongestoord wellustig leven.

Gewis groote beloften voor arme schepsels, die buiten dien geen hut overblijft om zich in te beschermen tegen weer en wind; geen kleedingstuk om zich mede te dekken, als eenmaal de kleedij versleten is, ten geschenke ontvangen van -de Maatschappij tot zedelijke verbetering der gevangenen; geene bete broods om van te kunnen leven, en geen werk om iets te kunnen verdienen. Ik konde het mij zoo zeer goed begrijpen dat de edele dames, die zich in Gouda belasten met het verzoenen dezer arme gevangene meisjes met hare aanverwanten, juist met deze zoo zeer verlegen waren, en zich persoonlijk aan mij aansloten, van denwelken zij vernomen hadden, dat hij zich wel wilde belasten met de verzorging en opname van zulke geheel verlatene wee zen.

Ik had ook uit brieven reeds menige zaak uit dit

2

Sluiten