Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af tot aan uwe tuchthuizen. Wanneer zal de wederbarende kracht des Evangelies in u haar levenwekkend beginsel uitstorten ?

Maar ik keere weder tot de gevangenen. Daar zit de dochter, die hare ouders mishandelde, naast de kindermoordenares, de hoerewaardin vindt er de verleide maagd weder, die eenmaal met haar de wellust diende en nu het loon vindt harer boosheid, om van hier gaande nieuwe plannen te vormen tot nieuwe huizen, bevolkt uit de weezen en verlatene gevangene meisjes. Daar zit de diefegge en moordenares allen te zamen op eene en dezelfde zaal; zij slapen slechts één paar handbreedten van elkander, zij hebben één werk, één gesprek, de straf, die haar ten deele viel, en wat zij eenmaal doen zullen, om zich weêr te wreken.

Ik doolde diep in gedachten de gevangenis rond. Ik zag daar een Bijbel in een der zalen. Ik zeide, het boek in de hand nemende: »een heerlijk boek in de gevangenis, want hier wordt u geleerd, wie Hij is, die nedergedaald is, om den gevangenen vrijheid te verkondigen. Wel dengene, die in Hem geloofd zal hebben."

Ik bezocht eene zaal, waar 7 0 meisjes zaten; het trof mij, hier zulk, een verpestenden adem te moeten ontwaren, dat mijne schreden terugwaarts sneller waren dan voorwaarts, en ik de buitenlucht moest inademen, om niet te bezwijmen. Ik deed onderzoek en het bleek mij, dat juist deze zaal in zulk een toestand verkeert en verkeeren moet, zoo er niet aan verbouwd wordtj maar wie denkt er daaraan ?

Het trof mij, dat al de bevoorregte gevangene meisjes door uiterlijk schoon uitmuntten. Mij dacht is ook hier de vorm de maatstaf der vergelding? Mij dacht, het moest zoo niet wezen ? ,>•

Sluiten