Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht Gods daarin gelegen om hoeren en tollenaars te bekeeren, die het toonen willen dat hun hart bezwaard is over zulke vreeselijke toestanden des ongeloofs, als daar zijn de verloochening der Godskracht des Middelaars, in het wederbaren ook der diepst gevallene zondaren? Waar zijn zij die het dorre doodsgebeente eener zoogenoemde zedelijke verbetering van gevangenen wijzen willen op den levendmakenden Geest, die aan de vier hoeken blaast, om leven te scheppen, waar het onmogelijk is leven te vinden? De dooden begraven slechts de dooden. De zedelijke verbetering der gevangenen is louter hersenschim; het geldt hier het kruis, de Godskracht, het geloof, dat leven brengt den dooden. Wat staat gij dan langer te wachten, gij die het kruis des Middelaars in zijne Godskracht hebt leeren kennen, om u niet over eene zoo diep gezonkene maatschappij te ontfermen? Zeg het vrij uit, dat degene die niet gelooft!, dat christds het Lam Gods is dat de zonden der wereld wegneemt, God tot een leugenaar maakt. God spreekt: het Lam dat geslagt is, neemt de zonde weg, en degene die zegt: ik neem de zonde weg, hij ontneemt God de eere. Hij loochent den Zoon en den Vader.

Ondernemen wil ik eene groote zaak, ondernemen wil ik eene stichting van een huis voor zulke meisjes, om dezelve op te kweeken in allen arbeid: want die niet arbeidt, zal niet eten. Maar meer dan dit, ondernemen wil ik dit huis, om te voeren tot Hem die eene Maria van magdai.a veel vergaf, en zij had Hem lief met onuitsprekelijke liefde; zij die den klaagtoon, zoo diep, zoo zwaar ook voor onzen tijd, uitsprak: u zij hebben mijnen Heer weggenomen, en ik weet niet waar zij Hem nedergelegd hebben", tot Hem wensch ik ze te voeren, die leeft en het leven geeft der ziele.

Sluiten