Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk, in het. geloofswerk, in het geloofsleven. Tot beschaming toe heb ik arbeid gevonden van dien tijd af in het christelijke gebied. Het heeft mij verblijd. Ik zie een anderen dag dagen. Ik waag het met moed en vertrouwen te zeggen: over ons vaderland is een nieuw tijdperk aangebroken; ik zie het rondom mij heen, in de eerste wording. Ik weet nu, dat er ook zijn die de Godskracht des kruises in woord en in daad erkennen. Laat ons dan het woord onzes Heeren erkennen: //toen

Ik in de gevangenis was, hebt gij Mij bezocht." Laat ons dan een onzer zenden naar het Rauhe Haus te Hamburg, om daar te zien, op welke wijze men ginds in een familieleven Christelijk leven wekt in den diep

gevallenen, verlorenen knaap of dochter.

Laat ons een St. Foi oprigten voor meisjes en jongens.

Mogelijk wordt uit zulk een gesticht eenmaal nog een

kern van Evangelisatie of kolonisatie naar Oost en West.

Want juist dit is hetgene wat in mijn hart leeft: een

nieuw zendings-arbeiders—huis.

Gij Christenen! kiest in uwe stad eene hoofdcommissie

om te zamen te treden en een ligchaam te vormen met

en over deze zaak.

Gij Christenen! het geldt immers uw geslacht: gij zult

niet uw gebed, uw geloof, uwe liefde weigeren. Mijne

vrienden allen! Hij-sterke u tot een goed werk en geve

u zijnen zegen.

Die dagen rondom dat bezoek te Gouda, vooral de voorafgaande, waren zwaar. Het was een hongertijd in het midden van ons volk geweest. Het was een zware tijd. Midden in een arbeid ontzettend groot en moèijelijk, van alle zijden belast, doorleefde ik jaren van strijd, moeite en zorg, die mij ! onvergetelijk zullen blijven.

Sluiten