Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de overtuiging zijne geboorte schuldig is behoudt den mensch. In dien zin alleen kan het heeten: dwingt ze in te gaan! Maar de waarheid heeft een regt op het menscheujfc hart. Dat gevoelt ieder tot wien de waarheid louter, eenvoudig, krachtig komt. Zij boeit, zij bindt, zij overwint. Die niet wil, wederstreeft den Geest der waarheid. Hij liegt tegen dien Geest in. Hij verzondigt zich tegen dien Geest. Soms valt het hem hard de versenen tegen de prikkels te slaan; dan is het behoud nabij. Dat is de gave der onderscheiding der Geesten, dit te kunnen onderscheiden. Maar het is voor het geoefende oog steeds open. Wij weten dat uit ondervinding. Gansch anders is zulk eene ziel gesteld als degenen tot welke johannus de Dooper zoude gezegd hebben: Gij adderen gebroedsel! wie heeft u geleerd den toekomsügen toorn te ontvlieden.

De Christen heeft aan niets eenigen steun als aan waarheid, geene behoefte als aan vrijheid. Deze gedachten waren het, die mij reeds bij het stichten van het Asyl Steenbeek vervulden. In het eerste verslag (1846) staat het navolgende :

Het kwam mij van het eerste ©ogenblik af, dat wij deze inrigting openden, voor, dat bij deze ongelukkigen indien iets, de gedachte moest heerschen: wij zijn hier vrijwillig. Slechts op dezen grondslag konden wij bouwen. Maar juist dit te bereiken had veel moeijelrjks in. Immers als men groote eischen doet, stipte gehoorzaamheid vordert, zelfverloochening zich ten allea tijde ten doel stelt, nimmer anders dan voortdurenden en onvermoeiden arbeid eischt, dan heeft het veel in zich tot zoo diep verwaarloosde, doorgaans trage en weinig arbeidzame wezens te .moeten zeggen : dat bied ik

Sluiten