Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aan het oog bekoorlijk voordoet. Voer mij derwaarts.

Goed zoo, sprak de engel. Toen hij daar kwam, hoorde hij een heerlijk lied, zag hij kooren, die in liefelijke gezangen zich verheugden. Toen hij nader bij kwam, zeide hij: weg van hier, het zijn Psalmen, ik heb er nooit zin in gehad.

Gij zegt hetzelfde tot mij. Het is zoo: gij hebt geen zin in de Psalmen die hier gezongen worden; gij hebt geen behagen in de leer, die hier geleerd wordt. Weet gij wel, dat gij uw eigen oordeel uitspreekt in dat woord, ik heb er geen zin in.

Maar ik ga met de gelijkenis voort. Toen zeide de engel: waar wilt gij nu heen? naar mijne vrienden, sprak hij. Het is goed, zeide deze ; zij togen door de licht wereld heen en kwamen bij de streek, waar de duisternis begint. Hier ga ik niet met u mede, sprak de engel. Eene onwederstaanbare kracht trok dezen ongelukkige thans den duisteren nacht in. Daar kwamen zijne vrienden tot hem. Een vreesselijke lach werd gehoord. Zij grijnsden hem aan. Zij waren verblijd in zijn ongeluk. Sarrende plaagden zij hem. Daar zijt gij! zoo als wij zijt gij geworden, gilden zij. Eene ontzetting greep hem aan. Hij wilde nog tot den engel terug keeren, maar kon niet.

Deze zeide nog, uit de verte hem toe roepende: Weet het, zoo lang gij op aarde woondet, was er onder het kwade nog eenig goed gemengd. Hier niet meer. Nu wacht u weening en knersing der tanden. Dat is uw deel! Er is eene klove tusschen u en mij.

Toen ik haar die geschiedenis verhaald had, herinnerde ik haar nog eenmaal, hoe hier tot haar gesproken was van Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg droeg, van genade, van zonde en vergeving, en hoe

Sluiten