Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zich over haar en brengt ze bij eene //jufvrouw" dat is: zij levert ze aan dezen of genen harer kalanten voor de som van zes a, tien gulden. Doch ook veelal zijn deze pesten der maatschappij de tusschenpersonen tusschen de verschillende slechte huizen die van elkaar de slagtoffers overnemen. Om dit goed te begrijpen, diene men het navolgende te weten. Wanneer een meisje in een huis wordt opgenomen, maken de veelal burgerlijke kleederen, welke zij aan heeft, hare eenige bezitting uit. Dewijl men aldus met haar niet voor den dag kan komeu om ze den rijken verfijnden wellusteling aan te bieden, worden de fraaiste toiletten voor haar gemaakt of gekocht. Doch dit is niet de eenige reden waarom men haar overlaadt met keur en pracht van kleederen. Het is namelijk bet belang dezer mensch dat het slagtoffer diep bij haar in schulden steekt, want de goede vrouw schiet alles voor. En dit weer niet slechts om eene keten te meer te hebben, waarmede zij de ongelukkige bindt, maar hoofdzakelijk om zooveel mogelijk te innen van hetgeen deze verdient. Want alles, tweeof driemaal, ja, meer nog verhoogd, wordt benevens allerhande kleinere uitgaven, als bewassching enz. op de debetzijde der rekening geschreven, terwijl daartegen over op de creditzijde aangeteekend staat het met de helft of twee vijfden voor kost en inwoning verminderde zondenloon. Zoo als ik zeide, het is het belang dezer menschen, en zij weten dit maar al te wel, dat het debet steeds het credit overtreffe. Dit meerdere nu heet // de schuld" en met deze schuld, welke soms honderd of twee honderd gulden bedraagt, wordt de persoon overgedaan en overgenomen. Eerst dan heet de bedrogene vrijheid te hebben tot weggaan, wanneer deze hoogst

Sluiten