Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een einde aan haar jammerlijk leven te maken. Daar vertrouwt zich de ontvlugte liever aan de eindelooze wildernissen met hare verschrikkingen, dan aan het geweid en den dwang des opzigters. Daar worden drijfjagten gehouden; ook hier zijn voorbeelden dat het volk zich met den gepatenteerde vereenigde om diens levend eigendom te helpen opvangen. Welk eene beschamende overeenkomst! Men zou de kreten om emancipatie der kleurlingen bijna voor eene satire kunnen houden op de hier bestaande toestanden. Wij willen geene slaveisiaj> noch hier, noch in Indië. Waar de menschelijkheid wordt te kort gedaan, daar is het pligt van ieder Christen den strijd aan te vangen. Tegen hen die de eerekroon onzer natie, de onafhankelijkheid der individuen, wie zij ook zijn mogen, naar de hartader steken, tegen hen moet ieder regtgeaard vaderlander zich verzetten. Daarom verheffen wij onze stem en zullen die blijven verhellen zoolang dergelijke God en den mensch onteerende toestanden in ons land nog denkbaar zijn. Hoe zoo iets tegengegaan moet worden, welke maatregelen het kwaad zullen doen ophouden, staat ter bepaling van anderen; maar dit weet ik, dat zoo de bewoneressen der publieke huizen even goed, van wege der policie, ingelicht werden omtrent hare regten, als zij bekend gemaakt worden met hare verpligtingen tegenover dezelve in acht nemen, dat indien het haar herhaaldelijk gezegd werd, dat geen schuld ter wereld de bordeelhoudster regt kan geven om op hare personen beslag te leggen, dat dan de loop der zaak wel anders zou wezen. Aan een herbergier gebiedt men wel de aanplakking der verordeningen omtrent hem. Waarom zou dit ook niet het geval zijn in een nachthuis? Telken reize komen agenten in eene herberg om zich van de

Sluiten