Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naleving der verordeningen te verzekeren. Waarom zouden zij zich ook niet in bordeelen begeven om hetzelfde te doen? Doch genoeg! Wij hebben het onze gedaan. Wij hebben er naar onderzocht of er nog slavernij was in Nederland en het treurige antwoord moeten geven: #Ja erger dan dat, want al is zij tegen wet en regt door verbeelding en onkunde begunstigd, wordt zij de vreesselijkste heerschappij," Wij verwachten nu van hen, wien de magt daartoe gegeven is, dat zij Neêrlands schoonen naam zullen zuiveren van den smet die op hem kleeft, dat zij de regten der verdrukten zullen handhaven. Daartoe geve de Almagtige zijne hulp en zijnen zegen: Dat zij zoo!

Op de voortreffelijkste wijze heeft de Minister van Justitie deze mededeeling beantwoordt. Voortaan zal de vrijheid die in het eenige reddingsoord voor zulke gevallenen heerscht, ook alle huizen des verderfs beheerschen. Niet dan de eigene wil is ook de zaligheid of rampzaligheid van den mensch. Naar deze of gene zijde buigt zich het harte, en het eindoordeel is: gij hebt niet gewild!

Zoo staat daar het Asyl Steenbeek en blijft zich onveranderlijk gelijk. Het neemt de hoofdgedachte des Christendoms, en bevestigt er de eeuwige waarheid van. Het wordt ook in de waarheid en vrijheid even zoo zeer een zuurdeezen ten goede, als in de reddende liefde.

Nog steeds zijn het de volgende huisregelen die wij als hoofdgedachten volgen:

Sluiten