Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebed invloeije deze woorden: Heer! leer ons inzien door uwen Heiligen Geest de diepte van uw lijden, zoo om onze zonden in hare grootheid te leeren kennen, als om uwe genade in haren rijkdom te waarderen.

8. Men denke toch steeds, dat de arbeid de eerste gehoorzaamheid is aan het gebod Gods: in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. Men bewijze het dat het de vurigste begeerte is, met de eerste intrede in dit huis, eigen en eerlijk verdiend brood te willen eten.

9. Als iets zwaar valt, als men over iets meent te moeten klagen, vrage men zich eerst: zoude mijn Heiland er ook over geklaagd hebben, zoude Hij het mij ook opgelegd hebben tot kruisiging van mijn vleesch, om mij te beproeven, om mij te oefenen, en mijn hoogmoedig hart te verbrijzelen?

10. Overwin het kwade door het goede; — dit zij een werk des Heiligen Geestes in uw harte, op uwe lippen, in uwe overdenkingen, in uwen wandel: toets alles wat gij doet aan dezen regel.

11. Die daar redding wil vinden, bedenke steeds, dat hij drie doodvijanden heeft: den duivel, de wereld, en het eigen vleesch en bloed, maar dat de twee eersten geene magt hebben, wanneer wij den Heiligen Geest niet bedroeven of blusschen, door gehoor te geven aan de lusten van ons vleesch.

12. Niemand verachte eene andere, of stelle haar geringer of slechter dan zich zelve, aangezien ook voor de ellendigste de Heiland zijn bloed vergoten heeft en •zij eene onsterfelijke ziel heeft.

13. Steeds zij er bij alles wat men gebruikt en doe, eene innige bede, dat men bedenken moge, dat dit éiuis bestaan moet, als het huis der weduwe van een

Sluiten