Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hun, die met belangstelling de geschiedenis van het arme meisje lazen, dat met een gebroken hart tot ons kwam, in ons midden een rustplaats vond, en den eeuwigen vrede en het geloof mogt deelachtig worden, zal het aangenaam zijn te hooren, dat zijiis heengegaan tot haren getrouwen Heiland. Haar laatste verlangen was: een gebed om een zalig einde en een spoedigen dood. De Heer heeft dit haar gebed verhoord, zoo zigtbaar, zoo geheel, dat wij er over verwonderd stonden. Nog klinkt mij van hare stervende lippen een lied toe, als of het nooit door mij vergeten mogt worden, zoo zinrijk was het gedacht, en liefelijk werd het uitgesproken. Gezang 126 vs. K

Ja, Halleluja! 't is volbragt! De bange nacht Is gansch verdwenen; De zon heeft weêr van 's hemels trans, Met nieuwen glans, Het kruis beschenen. Het is volbragt, Immamiël Heeft dood en hel Hun prooi ontnomen. Het is volbragt! van Golgotha Doet Gods gena' Vertroosting stroomen.

Het heet hier wel: Immanuël, heeft dood en hel zijn prooi ontnomen!

Nog eene ervaring uit het eerste opwaken van Steenbeek wenschte ik mede te deelen. De invloed namelijk,

Sluiten