Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Num i.

15: 2. In Nnmeri, vindt gij 't berigt, 16 : 50. Gods wondren, in d' Woestijn gesticht, 9: 15. Een digte Wolk, trok 's daags hen voor, 16. Een Vuurkolom, wees 's nachts hen 't spoor.

Detjtebonomium . Ij 1. Deutronomium, 't vijfiö Boek 5: 1. Van Mozes, wiens beleid zoo kloek, 81: 2., Ztjl6fff>ik bragt, tot aan Kanaan, 82: 49. Hetwelk hij wel beschouwen kan, 84: 4. Maar niet betreen, daar hem Gods hand, §. Nam in het Hemels Vaderland.

Jozua.

1: 1. Dan volgt het Boek van Jozua,

16. Met wiens beleid, door Gods genaê, 8: 11. Trok Israël, door de Jordaan, 4 : 19. In het beloofde Kanaaan, 6 : 16. Werd Jozua, daardoor verblijd, 7: 7. En toch: eerst hier, begon den strijd.

Bisteken.

4 : 8. Was Barak in V geloof kleinmoedig, 9. Debora, door 't geloof voorspoedig.!

11: 1. Daarna werd Jephta aangesteld

„ Tot Bigter, als een strijdbaar held, 82. De Heere gaf in zijné hand r „ Den Vijand van zijn Vaderland.

80. Helaas' dat hij door eenen eed, // Door een getófté , zoo veel leed 35. Gebragt heeft, over, huis en kontl, 11:31-40 Dat g' in het Boek der Rigt'ren vindt.

RUTH.' V j

1 : 4. Dan 't Boek van Ruth, in Juda's land, 16. Getrokken, — door de liefde band, 14. Tot Naomi, haar Echtvriends moeder,

4: 10. Zij vond in Boaz weer een hoeder.

Samüel.

i/&hfcSlïi'!Twee Boeken van Samuels leven, l/3r: 15 Tot Rigter, aan zijn volk gegeven,

1 /24: 23. Waar Saul's en Davids wedervaren 1/28 : 2,3. Hen leert, Gods wetten te bewaren.

Sluiten