Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romeinen.

Paulus Brief aan de Romeinen, 7:17,24. Doet het eigen Ik verdwijnen; 11: 20,a. Gij staat door het geloof,—Zoo wees // Niet hooggevoelende — maar vrees.

5: 8. God bevestigde //in dezen" g „ Zijne liefde, //nooit volprezen," » Jegens ons „hoe diep bedorven," i, Dat Christus voor ons gestorven „ Is, als wij nog Zondaars waren, „Door dit aldus te verklaren,"

8 : 1. Zoo is er geen Verdoemenis,

„ Dengenen die in Jezus is,

// Die naar het vleesch niet wandelen,

0 Maar naar den geest „steeds handelen."

8: 8. Die naar het vleesch zijn „en klagen,"

Kunnen Gode niet behagen, 8: 10. Maar leven „is den geest bereid," „ Om den wil der geregtigheid.

Kobinthen.

1/1 : 27. Het zwakke dezer wereld heeft God uitverkoren, 2/6: 17. God neemt diegenen aan „die't sterke dacht verloren," 2'12 : 9. Want zijne kracht die wordt in zwakheid volbragt, 1/1: 27. En 't sterke beschaamd „door Gods genade magt."

1/9 : 24. Loopt om den prijs dat gij dien moogt verkrijgen, 2/8 : 5. Uwe bekwaamheid? die is uit God alleen,

1/1: 17. Christus heeft mij gezonden wzou ik zwijgen?" l/l : 2. Ik zend Twee Brieven, tot U Korinthen heen.

Galaten-

4 : 16. Ben ik uwen vijand ? Gemeente van Galaten,

„ Daar ik U de waarheid zeg „zonder U te haatten," 5; 17. En gij nu in het vleesch, een slaaf der zonden zijt, 18 Maar in Christus Jezus, geroepen tot vrijheid, f

4: 19. Dat Christus een gestalte in U krijge »Ja duld," 6 : 2. En daraagt elkanders lasten „door zijnen geest vervuld."

5: 22. De vrucht des geestes is, in het geloof te wandelen,

6 : 16i'Zoo velen er naar dezen regel zullen handelen,

2: 20. Ik feefdoch niet meer ik, maar Jezus Christus leeft in mij

6 : 16*. Dat vrede en barmhartigheid, over diegenen zij!

Sluiten