Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Petrus.

1/4 : 16. Indien iemand lijdt als een Christen „bespot," Die schame zich niet maar verheerlijte Qpd.

1/4: 14. Indien gij wordt gesmaad,

„ Om Christus naam //gehaat,"

// Zoo zijt gij zalig „ziet!"

„Zijn geest verlaat U niet."

2/2 : 9. Zoo weet de Heere „ona6tf€röd,"

„ Godzaligen „hoewel bespot,"

„ Uit de verzoeking, //angst en strijd,"

„ Te verlossen „ter Zijner tijd."

1/1 : 25. Want het woord de» Heeren blijft „ Tot in eeuwigheid „van kracht,"

//Waarvan Petrus spreekt en schrijft." «En Twee Brieven tot U bragt,"

Joh ah nes.

1/1 : 1. ..Hetgene van den beginne was „bij dén Vader," • ,, Hetgene wij gehoord hebben //dit kan niet nader," I Hetgene wij gezien hebben, met onze oogen, „ Hetgene'wïj aanschouwd hebben //is toch geen logen ?"

// En onze handen getast hebben „en bevonden,"

„ Van het Woord des Levens „de teek'nen zijner wonden,"

1/1 : 3. Hetgene dan, wij hebben gezien „en gehoord,"

„ Dat verkondigen wij U „vertrouwt op ons woord."

1/2: 12. Dat Christus; zich alzoo liet grieven, Beschrijft Johannes in Drie Brieven.

3/1 : 4. „Aan ouderdom en jeugd, Schrijft hij nog met gezag," // Ik heb geen grooter vreugd, Dan dat ik hooren mag, '/ Dat al mijne Kinderen, In de waarheid wandelen, //Zonder te verminderen, Zoo ze hen mishandelen."

1/5: 14. //'t Zal steeds mijn bede wezen, O God! sterkt hen in dezen," «Opdat zij mogen blijken, Op Christus te gelijken,"

Sluiten