Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twaalf Artikelen des Christelijken Geloofs.

1. 'k Geloof in God, die eeuwig leeft,

Die 't wezen uit zich-zelven heeft, Den Vader, aller Opperheer,

Wien toekomt alle lof en eer; Die Aard en Hemel door Zijn magt,

Uit lonter //Niet" heeft voortgebragt.

2. 'k Geloof in Jezus, zijnen Zoon,

Zijn' eenigen, die van den Troon

Zijns Vaders, neêrgedaald op Aard',

Zijn' wijzen wil ons heeft verklaard;

En, uit ontferming met ons lot,

Ons zondaars weer verzoent met God.

3 'k Geloof, schoon zijn ontvangenis, Een zielverbazend wonder is,

Dat Hij, als mensch, hier 't licht genoot, Geboren uit Maria's schoot;

Die, overschaduwd door Gods kracht,

Hem, tot ons heil ter wereld bragt.

ê. 'k Geloof dat Hij, als 't zuiver Lam, Dat onze zonden op zich nam,

Gehoond, gelasterd tegen reden,

Heeft onder Pontius geleden;

Dat Hij, aan 't kruishout is gehecht. Gestorven, en in 't graf gelegd

5. "k Geloof dat Hij, ter Hel gedaald,

Op d'afgrond heeft gezegepraald; En, door den dood niet overmand,

Tot zijner moord'ren schrik en sch&nd' Ten derde dag is opgestaan,

En geen verderf heeft ondergaan.

6, 'k Geloof dat Jezus, toen zijn bloed,

De schuld der Wereld had geboet, Niet lang na zijn verrijzenis,

Ten Hemel opgevaren is,

Sluiten