Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lieprediking geweest en- heeft men bovenal in haar moedergemeenten der Kerk gehad. Ik noem uit den eersten tijd bij Jeruzalem en Epheze nog Antiochië, Korinthe, Home; uit onzen tijd Rome, Londen, Parijs.

Ja, ook Parijs! Ook deze stad der kunst, der weelde, der zonde is een middenpunt voor de verbreiding des Evangelies. Van de wereldtentoonstelling aldaar spreken de nieuwsbladen dagelijks, en somtijds ook van hetgeen zij voor het Christendom is. Onderscheidene van u hebben haar met eigene oogen bewonderd. Dóar zijnde kwam mij, behalve veel anders, ook gedurig dat woord over Jeruzalem en Epheze voor den geest: Het woord van God wies, wies met magt, nam de overhand.

Die wereldtentoonstelling wensch ik met u uit een christelijk oogpunt te beschouwen. Eerst geef ik een aanblik, dan eene vergelijking, eindelijk eene opwekking.

De aanblik der wereldtentoonstelling wekt eerst zoo veel verwondering en verbazing, dat men eenigen tijd behoeft, om zich te bezinnen en zich zeiven in dit nooit geziene schouwspel te hervinden.

Gij hebt daar het hoofdgebouw, te groot, om het ergens in zijn geheel te overzien, en rondom hetzelve bij de dnje«honderd kleinere en grootere, ten deele nog zeer groote gebouwen, aan welke onberekenbare schatten van geld, smaak, kunst en wetenschap zijn besteed.

Een der eerste indrukken is die van de groote verscheidenheid van natiën, die d£ar hare werken door eigene volks-

*

Sluiten