Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wetenschap en menschlievendheid trokken mij vooral ook de laatste zeer aan. Er is veel te zien, wat tot beschaving en veredeling dienen kan. Er is eene zaal, de kribbe der heilige Maria genoemd, waarin zuigelingen, wier moeders buiten 's huis moeten werken, worden opgenomen, mits de moeders hen tweemaal daags komen verzorgen. Er zijn voorbeelden van bewaarscholen en zondagsscholen, van gewone lagere scholen uit vele landen, van eene school voor doofstommen, van eene inrigting voor krankzinnigen, van verpleging van gewonden op het slagveld en in hospitalen en van wagens tot vervoer daarhenen, van liefdevolle behandeling van dieren. Vruchten en werken der liefde ziet gij overal verspreid. Gij zijt in een christenland, waar Christenen uit allerlei landen toonen, dat hun diep in het hart is geschreven , wat hun eenige Meester zeide: „ Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u liefgehad heb. Hieraan zullen allen bekennen, dat gij mijne leerlingen zijt, dat gij liefde hebt onder elkander."

De aanblik van deze wereldtentoonstelling leert ook nog door meer proeven, dat men zich meest onder Christenen beweegt, en dat deze de toongevende volkeren der aarde zijn. Gij ziet alras, dat niet alleen de voortbrengselen uit christelijke landen verreweg de talrijkste en schoonste zijn, maar ook dat vele tempels, paleizen, woonhuizen en andere proeven van Mohamedaansche of Heidensche leefwijze door Christenen in Erankrijk en elders zijn vervaardigd, en door deze waarschijnlijk veel schooner, dan ze in die eigene landen worden gevonden,). Maar er is meer. Alleen Christus, niet Mohamed, niet Brahma of Boeddha, wordt hier openlijk gepredikt, en wel verreweg bij voorkeur de Christus van het Evangelie. Zeer vele schilderijen uit allerlei landen

') Zie de Bijvoegsels.

**

Sluiten