Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardsche begraafplaatsen van Rome, waarin de Christenen in de eerste eeuwen hunne verborgene zamenkomsten hielden , zonder ook nog daardoor altijd aan den pijnlijksten en smartelijksten dood te kunnen ontkomen. Nu staan in Rome en overal in Europa openlijke, sierlijke kerken aan Christus gewijd, ook in dit park, en ook daaromheen in Parijs.

En dit zijn niet alleen Roomsch-Katholieke kerken. Neen, er zijn ook Evangelische kerken; ook Evangelische godsdienstoefeningen worden hier openlijk in dit park, openlijk rondom in Parijs gehouden! Welk een onderscheid, nu en vroeger! Voor driehonderd jaar nog werden in deze zelfde stad alle Evangelische Christenen op het wreedst vermoord. In 1572 sneefden er alleen in Parijs omtrent 20,000 onschuldige burgers, op de verraderlijkste wijze, in den Bartholomeusnacht, bij de bloedbruiloft. Onder hen was de even vrome als dappere Admiraal Coligny. Ex heb eene bedevaart gedaan naar den heuvel, waarheen zijn mishandeld lijk werd gesleept, en aan de galg der moordenaren opgehangen 4). Maar nu stonden er de galgen niet meer, waaraan ook talloos vele andere Hugenooten waren opgeknoopt. Ex vond er nu een groot gebouw, in hetwelk vier Evangelische scholen, twee Eransche en twee Daitsche, beneden werden gehouden, terwijl de bovenverdieping tot Evangelische kerk dient, en hierin Coligny's beeld is, door een der maires van Parijs geschonken, „ter verzoening van den smaad, hem daar aangedaan." Verder zijn er nog eene Evangelische bewaarschool, woningen voor den predikant en de onderwijzers en rondom huizen voor Evangelische daglooners. De heuvel was voor omtrent twaalf jaar gekocht en voor deze doeleinden ingerigt door een Duitsch predikant, zoon van een Praissisch Minister *). Alzoo

4) 5) Zie de Bijvoegsels.

Sluiten