Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papier aan zijne bonst gehecht, luidde: „Predikant der Hervormde godsdienst" Onophoudelijk werden door de krijgsmagt de zamengekomenen, Wanneer zij baden en zongen, als wilde dieren neergeschoten en neergesabeld.

Zóó was hei nog voor hónderd jaren. En nu? Xa kan men sommige krijgslieden, van wie dagelijks negenhonderd de tentoonstelling mogen bezoeken, zien heengaan naar de Bijbeluitstalling, om daar één of meer Bijbelboeken om niet te ontvangen, of een weinig verder den geheelen Bijbel voor geringen prijs aan te koopen. Nu hóórt men hier alle talen 'van Europa bezigen, om de heilige schriften en godsdienstige volksboeken aan te bieden. Nu is de tentoonstelling, nn Parijs, nu Frankrijk eene vrijplaats voor elders vervolgde Evangelische Christenen. Ik leerde onder de bijbeluitdéelers een Spanjaard kennen, die drie jaren met Matamoros om des Evangelies wille in den kerker heeft doorgebragt en thans Evangelist is onder zijne volksgenooten te Oran in Algerië. Ons gesprek kon niet dan afgebroken worden gevoerd. Want onophoudelijk wisselde hij eenige vriendelijke'woorden met Spanjaarden, die zijn venster voorbij kwamen, en noodigde hen op de uitlokkendste wijze, een boekje van hem aan te nemen. Toch hoorde ik genoeg uit zijn mond en las genoeg in zijn edel oog, dat van lijden en geloof getuigde, om dezen broeder in Christus gaarne weder te ontmoeten, 'tzij hier beneden, 't zij daar boven— Aan het venster naast hem stond een Italiaan, vroeger Boomsch priester, nn Evangelist te Genua. Hij bood mij een boekje in zijne moedertaal, bevattende het Evangelie van Johannes en den Brief aan de Galaten. Ik vroeg hem, waarom die twee waren zamengevoegd. „Wel," antwoordde hij, „uit Johannes' Evangelie leeren mijne landgenooten de goddelijke

^) Zie de Bijvoegsels.

Sluiten