Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broeders en Zusters! Houden wij ook vol ? eiken dag weder? jaar uit jaar in? onvermoeid, onversaagd, altijd moedig , altijd vrolijk ? Achttien eeuwen is dit Evangelie gepredikt, en nog is het niet doorgedrongen dan tot een klein deel der menschheid. Dat is de schuld van ons, Medemenschen! van de vroegere en de tegenwoordige geslachten, die laauw en flaauw, laf en dwaas, niet willen en niet durven strijden tegen de wereld in ons en buiten ons. Wordt of blijft den zulken niet gelijkvormig! Weest dapper, volhardt, houdt vol in den strijd tegen de wereld, tegen uw huis, tegen uw hart, gelijk een Stephanus en Paulus; volhardt in den strijd voor Christus, en Hij zal de Heer worden, voor wien alle knie zich zal buigen op aarde, gelijk in den hemel.

Eindelijk: hoe heerlijk loon wordt er ontvangen! Ja, de strijd duurt lang; hij is pijnlijk, bloedig, eischt vele slagtoffers. Maar het bloed der martelaren is het zaad der Kerk. Ééns komt de zege, en daarin groote belooning. Gesteenigd wordende, zag Stephanus den hemel geopend: hoe ziet hij nu uit den hemel blijde neer op de aarde, waar Christus' Kerk, ook in zijn bloed gegrond, steeds toeneemt! Aan den vooravond van zijn marteldood zag Paulus de kroon der regtvaardigheid, hem weldra door den regter te schenken: hoe verheugt hij zich nu, met die kroon versierd, en hoe dankbaar ontvangt hij daarboven die millioenen, die door zijne prediking en zijne schriften en zijn voorbeeld den weg ten hemel hebben leeren vinden! Coligny zette aan zijne gemalin, die hem aanspoorde, zich openlijk voor de Hervorming te verklaren, uiteen, hoe hij niemand had gezien, die dit deed, zonder zich de grootste gevaren en onheilen op den hals te halen, en wees er haar op, hoe men in Frankrijk daarom met klein vuur langzaam werd verbrand en de nagelaten goederen aan de weduwe en kinderen werden

Sluiten