Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen, en de menschelijke rede boven Gods openbaring te stellen. Maar 't is geen hoogmoed, hernam de ander, te onderzoeken,' of dit boek Gods openbaring bevat. Na nog eenige scherpe woorden van den colporteur ging de heer, met een blik van gekrenkte waardigheid, zonder Bijbel henen. — Doch ik moet er bijvoegen, dat nu de colporteur eene geduchte bestraffing kreeg van een der veel fatsoenlijker gekleede bestuurders in deze zaal. „ Dat is geene manier van spreken," zeide hij. „Die heer was bedaard, en gij waart hevig." „Ja maar, hij stelde ■zijne wijsheid boven Gods waarheid," zeide de colporteur. „Tochmogt gij," werd hem toegevoegd, „niet op die wijze tot hem spreken. "Wat hebt gij er ook mede gewonnen ? Gij hebt den man van u en van den Bijbel afgestooten."

Zoo iets was echter eene uitzondering. Over 't geheel was alles doelmatig en stichtelijk.

3j BI. 12. Dit kan ik hier niet ontwikkelen ; ik zal het doen in Waarheid in Liefde. Evenwel kan ik niet nalaten ée'n trek op te merken. Het verhaal, dat bij Jozef een schenker in de gevangenis zou zijn geweest, die in Egypte druiven had, om Pharao haar nat te kunnen voordienen, Gen. XL: 9-11, wordt ligtzinnig als ongeloofwaardig verworpen, en daarmede ook de geloofwaardigheid van geheel de geschiedenis van Jozef verdacht gemaakt, dewijl men in Egypte geen wijnbouw zou gehad hebben. Dit steunde op een mis verstaan berigt bij Herodotus, II, 77. Nu kan men uit Herodotus II, 37, 60 wel het tegenovergestelde opmaken. Maar zien gaat boven lezen. En in dezen tempel ziet men onder de vele afbeeldingen van bedrijven der aloude Egyptenaren, van hun scheepvaart, landbouw, jagt, visscherij, enz., ook dadelijk regts op de bovenste rij eene afbeelding, hoe eenige menschen druiven plukken , anderen ze uittreden , en nog anderen het nat in lederen zakken doen. Ten einde nu te voorkomen, dat iemand, die in dien tempel geweest is en dit tafereel niet heeft gezien, twijfele, of ik wel goed zag, merk ik hierbij op, dat de geleerde Egyptoloog, Auguste Mariette, die den opbouw van dezen tempel heeft bestuurd, zelf mededeelt, Exposition universelle, Déscription du Pare Égypiien, bl. 31, dat men daar op de eerste lijn vindt afgebeeld „fabrication du vin," en dat deze en de andere afbeeldingen kopieën zijn van oorspronkelijke oud-Egyptische tafereelen: „C'est, cn effet, dans le tombeau de Phtah-Hotep qu'ont éte' copie's les tableaux reproduits dans 1'inte'rieur de la stéle." Men houde hierbij in \ oog, dat dit gebouw wel in zijn geheel eene navolging is van eenen bepaalden Egyptischen tempel op het eiland Philae; maar dat er, wat de afbeeldingen daarin betreft, eene keuze gedaan is ook uit andere tempels en graven , waar belangrijker of ongeschondener kunstwerken waren te vinden.

Sluiten