Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den heer Joh-, van den Honert, Gods niet atgewieene, maar bijzondere genade; aan het werk van KUza Cao/es, over de Goddelijke souvereiniteil; aan Perkin*, Gomarns, Trigfand en anderen; zoo dat ik eindelijk zoo sterk overreed beu geworden van het schoon- verband onzer ge• loofteer, als ik verzekerd ben, dat ik leve(*); maar of het uitgebreide denkbeeld, dat er in de woorden van sommigen onder ons schijnt opgesloten te liggen, van de uitgestrekte liefde. Gods over allen- die onder het evangeüe leven,. bestaanbaar is, zoo met de Goddelijke deugden, als met de zoo klaar geopenbaarde waarheden van eene onvoorwaardelijke verkiezing e» bepaalde borgvoldoening van Christus, al leen voor de schulden der uitverkorenen*, is mij lang bedenkelijk voorgekomen, als mede het zeer spaarzaam, of in het geheel niet spreken van deze waarheden , en als men daaruit gevolgen moge afeUlen, dun zoude de teekening van den heer A. Hooth zeer treffend wezen, in zijne heerschappij der genade, pag. 25; »de leer der verkiezing wordt nu gemeenlijk door »onze hedendaagsche zedelijke en beschaaf Ie godgeleerden » verworpen ; zij wordt onwaardig geoordeeld, om er erri*ilig acht op te slaan, door de geteerde en wijsgeerige »heeren dezer eeuw, schoon men niet Aan ontkennen »dal ze een aanmerkelijk figuur gemaakt heeft, in de op »stellen van die godgeleerdheid, welke werd aangenomen » door mannen, beroemd wegens godvrucht en geleerdheid tin vorige eeuwen, en bijzonderlijk door de eerste her»vormers; worden ze echter nu gerekend onder de voor»burige gevoelens van eene lichtgetaovige aloudheid, zij

(*) Het waste wenschen, dat zulke - schriften., waaruit, men. een regt denkbeeld kan krijgen wat gereformeerd is, In onze dagen wat hooger geschat werden, dan vele praktikale. werkjes, en tk heb nog geen berouw, dal ik mijne weinige ledige uren wel verre het grootste deel heb besteed tn hel lezen van- stellige waarheden, en niet in praktikale werkjes, deels om geen aangeleerde:, praktijk uit boeken te bespreken, en deels om dal eene door genade aan .de ziel geheiligde waarheid van ze(fs de zuiverste praktijk leert; dan, ik keur daarom ïvor zulken, wier tijd ruimer is, het lezen van-de praktijk geenzins af, integendeel ; maar zeg dit alleen maar van mijns ^gelijken, die zeer wet-, ntge uren van hun beroep over hebben om de waarheden te leer en verstaan tn haar verband tot eikanderen.

Sluiten