Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

phgttng tot bekeering en geloof voor allen, , die onder het evangelie leven, af te leiden uit de inwendige oneindige waardij van des Borgs lijden, in het evangelie aan allen voorwerpelijk geschonken {zoo als zij zich uitdrukken); dan wederom, uit Gods gebiedenden wil inde zedelijke wet, dewelke op eene onverbreekbare betrekking tusschenGod, als Schepper, Wetgever en Regter, du» als onafhankelijk Heer en eigenaar van den menscheen den mensch, in alles als afhankelijk van God aangemerkt , rust: zoodat men in het onzekere blijft. Dan .4 vraag al/een tot nader onderrigt, of de volgende stel', hngen geene wuarheden zijn, die rusten op Gods deugden en zijne openbaring, en onze leerwijze op den bijbel gegrond; welke stellingen ik niet zal bewijzen, als tot srnjn doel niet hebbende, zoo breedte zijn in de voorreden.

De eerste stelling is, dat onder de velerlei zegeningen,die uit de eeuwige bron van enkele ontferming voortrjoeijen, en door de heerschende genade geschonken worden de verkiezing de eerste is; of was het niet in deze dat de genade van een oneindig, volstrekt Opperwezen', het eerst haren glans verspreidde, in de uitverkorenen

Zn henTl * rkieZen' aU hBt h°°fd de* ve^ds tan hen allen, die ooit zalig zouden worden, Ephes.J;

der zlA , i6Zi7 * ^ SchaM aan * keten onJ iSrlf T Zondaren' en de h°ek°<™ ««» dat ontzagchehjk gebouw der eeuwige gelukzaligheid van afgevallene zondaren, Rom. 8: 29 30

De tweede stelling is, dat de 'eeuwige God, de schepper, onderhouder en bestuurder van alle geschapene Z-

dZ\7Z TJn%0neind^ nieTZZs dan met het hoogst wijze en edelste oogmerg heeft kunnen hande en Dus stelde zich de aaliddel^^e '

den n)d b } het grooMe ^ ƒ J^ f

zyner majesteit betamende, in alles wat hij besZt te Rom 2 dtWaS Tt ei>™ Rijkheid, Èpr. J6: l,

£8' te \ / ' en T W6et Zijne WVsheid alle° dienstbaar te maken; van het verhevenste tot het geringste

Sluiten