Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f

schepsel toe, terwijl zijne Almagt het dadelijk daarslelt.

De derde stelling is, du t er op dezen grond van scheppen en onderhouden eene onlosmakelijke band ligt tusschen den onaf hanke lij ken schepper en het afhankelijk schepsel, waardoor de redemagtige onder dezelve altoos verpligt zijn en blijven, zoolang als zij schepselen zijn, en dat is van achteren eeuwig, om den gebiedenden wil van hunnen schepper, die, om dat Hij dat is, ook de wetgever en regter zijn wil en moet, omdat Jehova zich zeiven niet kan verloochenen, te gehoorzamen , en alles wat met zijne volmaaktheden strookt, en de consciëntie der menschen moet instemmen, heilig, regtvaardig en goed te wezen, terwijl deze verpligting tot gehoorzaamheid nog een' tweeden sterkdrukkeriden band ontvangt; als de eischende Opperheer daarenboven nog goederiierene beloften gebruikt, om hel gehoorzamen aan te dringen; en dit was het geval in onzen oorspronkelijken stand, toen wij als het verhevenste schepsel in deze benedenwereld praalden met het ingedrukte beeld van onzen grooten Maker, bezittende verhevene vermogens tot werken en volmaakte uitvoering van onzen pligt. De mensch toch was op eene bijzondere wijze bestemd, om aan het voornaamste van Gods oogmerken te beantwoorden; dan, de inkomst der zonde in de wereld, hoe ontzagchelijk ook in hare gevolgen en ten hoogsten regtvaardig voor vele van Adams nageslacht, konde niet strekken om dat groote oogmerk te verijdelen, maar moest allezins aan hetzelve dienstbaar zijn, om de eeuwige rijkdommen der genade, in Christus voor de uitverkorenen opgesloten, op het heerlijkste ten toon le spreiden ; want hetgeen wij, ellendige schepselen, die van gisteren zijn, en niets welen, gebeurlijk noemen, it eene volstrekte zekerheid bij Hem, die oneindig is in wetenschappen, die van den beginne reeds het einde verkondigt, en van ouds die dingen die nog niet geschied zijn, die zegt, mijn raad zal beslaan, en ik zal al mijn welbehagen doen.

De vierde stelling is deze, dat het zeker is, dat de

Sluiten