Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze vier stellingen zullen door niemand, op onze heerschende gronden, hunnen ontkend worden, en als wij deze maar altoos, in het behandelen van zulke waarheden, daar dezelve te pas komen, onder' het oog houden*, zullen wij niet ligt gevaar loopen om op pelagiaansche klippen schipbreuk te lijden met het schip van onze geloofsleer, en ook bewaard worden om stellingen, die volstrekt onbestaanbaar zijn met elkander, aan te nemen, als daar is eene bepaalde borgvoldoening van Gods Zoon alleen voor de zijnen, en eene volstrekte aanbieding aan allen, die onder het woord leven; van dezelve voldoening. Wij hopen dat het onbestaanbare daarvan zonneklaar zal blijken in het vervolg, alsmede, dat er een juist verband is in de leer der uitwendige roeping, wel begrepen zijnde, en de andere leerstukken onzer kerk, zoo dat wij van volstrekte tegenstrijdigheden geen verborgenheden behoeven te maken, om ons uit onoverkomelijke zwarigheden te redden. Ik heb ook, zoo veel in mij is, mij zoeken te wachten voor duister of ingewikkeld schrijven, en het gebruik van dubbelzinnige uitdrukkingen, daar men naar raden moet wat zij beteekenen, en den grond van verpligting tot geloofsomhelzing der geopenbaarde wuiirheden voor allen, die onder de bediening des woords leven, altoos uit denzelfden grond zoeken af te leiden, welke nooit kan vernietigd worden: want dit is te meer noodzaketijk, om dut er sedert eenige jaren , na het invoeren van dat zoogenaamd nieuw evangelie prediken, zonder inmcngsel van de wet, zoo iils men voorgeeft, de verpligting tot geloof niet mner uit dien grond wordt afgeleid; en dit is de grond, waardoor eene zeer vérWnil/ende wijze vun voorstel in de uitwendige roeping is geboren geworden maar ook

gronden, om -verscheidene redenen, te lang om hier te melden, onmogelijk voorgekomen ; maar de iweede alleraannemelijkst, om Cain vóór ^eeuwigi onverantwoordelijk te stellen in den voortgang zijner misdaden, zoo als in hel vervolg van hel 4de ka/tittel blijkt. Maar tij, die een "«WSW'jlP besluiti ■stellen, en God van het verdoemelijk schepsel doen, afhangen, kunnenzoo als de remonstranten doen,-deze aanspraak in een evangelisch licht beschouwen, hetwelk uit onze gronden otuuo'-elijk is, voor zoo verre wij zien kunnen.

Sluiten