Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAX DE UITWENDIGE

ROEPING.

jlfjj .VfiAA Q*-%<

Juf welken zin komt dit. woord in de Heilige ' Schrift voor ?

pit* JWpen wordt gebruikt van redeloozen tot redeloozen, Ps. 4,2: 8.

2. Van redeloozen tot menschcn, Ps. 19; 2 fl de

hemelen ~v&>-tellen, enz.

3. Van redeloozen tot God, Jona 3: 8, Ps. 147; 9 die het vee zijn, enz. ,. »(«.

4; Van God tot redelooze dingen, Rom. 4:17, en roept j eHZ- Maar ten 5;, V.anjGo^toe mensje*;,of ,0t

eenig ai„bt, gelijk Aholiab eni vBfpalieël, Exod. 31- a> *n Eliakinu-Jes. 22: 20, Christus tot Molaar, JêZ 42: 0 „ de„hoogepriester (f*B4t|}ds, Hebr. 5: 4, Pau]H& "Jqt.aen apojUeJ, Rom.; 1; I, de leeraars tot de bedienib* des goddelijfcen woords , of toediening der middelen die God verordend heeft tot bekendmaking, v*n den weg der WV&ïrh «aar „nder en door het GoaVWnögt de uit. / *Vr rfflTtenen^fffrilbaar lot «zijne gemeenschap in Cbfcistns ' «e biggen. om welke redenen onze godgelee«fd*n te fegt van eene uitwendige en inwendige roeping spreken,: iT

iSwf] ;', 2<*c V R A A G.

Om ons een regt denkbeeld tan de uitwendig» i i Roeping te vormen, Wit moeten wij er in den uitgestrekste» zin door verstaan?

os^ntw. Jn «en volsten zi/, de ontdekking van dan'

g§be«len;sraad Gods, /flf z/0 ver iem4ff noodznke]iil| ////

moet ;gekend worden voor den redelijken mensch, om door ™ fft SmWS* omhelzing van denzelven voor den tijd en

de eeuwigheid gelukkig te wordens, en deze is begrepe/ /^

Sluiten