Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«des H. Geest hei» wederbaart, en maakt tot een nieuw » schepsel, en doet hem leven in een nieuw leven , en maakt » hém viij van de slavejü) der zonden; maar dit doet d3 uitwendige roeping niel;" en hiermede stemt overeen de geloofsbelijdenis der gereformeerde kerk van Brandenburg, zeggende : » Wij gelooven dat de mensch door de zonde zoo . verdorven is, dat hij de prediking des evangeliums niet ,kan verstaan noch aannemen; dit is de uitwendige roe> ping, tenzij de H.Geest het harte opene en inwendig neige, » want daar staat geschreven: Niemand kan tot my komen, » tenzij, enz., Joh. 6, Want Hij ontfermt zich diens hij »u>il, Hom. 9> nogtans doet God niemand onregt, want zij .zijn alle alles verbeurd hebbertde zondaars;", zoodat zij verschillen daarin: de eerste komt alleen tot de oorcn, de de tweede dringt door als een scherp tweesnijdend zwaard, en opent het hart, opdat de geroepene hoore met de ooren der ziele, en versta den inhoud des evangeliums, hetwelk aan hem verkondigd wordt, Hand. 16, in de-eerste vordt de zaligheid aan allen voorgesteld, en zei* be-r jofd, maar onder deze voorwaarde van bekeering, en ene geWige omhelzing van Gods getuigenissen; maar jn Ie tweede worden de volstrekte beloften des genadever.onds onfeilbaar aan de uitverkorenen geschonken, in dadcijke bezitting, doch hiervan in het vervolg nog iets nader. ' Men vraagt ook, en met reden, of, uit kracht van de vol'{omene voldoening aan Gods geregtigheid door den Borg, voor den niet in liefde gekenden, maar in zijn regtvaard.g verderf gelaten zondaar, doch die nogihans onder de bekendmaking van den weg der zaligheid leeft, demogelijkheid om zalig te worden, aan de zijde Gods, grooteris, dan voor zulken, die builende bekendmaking van den weg der verlossing door eene gc-ddelijke openbaring leven ? Ik zeg aan de zijde Gods, (want dat zij allen die onder de bediening des evangeliums leven, elk voor zich zeiven, verpligt zijn te gelooven, d u elk zondaar die zich bekeert, en in'et verloochening van zijne eigene geregtigheid in Ch.ütus gelooft, zal zalig worden, is onloochenbaar.) /bllen, die de onvoorwaardelijke personele verkiezing

Sluiten