Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»§■ zeffsgertoogzamen, van allerlei rang. worden door .hetzelve met de uiterste achterhouding behandeld en ♦ met verachting aangezien; ziet Luc. 18 en Matth. I <( " De hongerigen vervult hij „iet goederen, maar de rijken zendt hij ledig weg, Luc I, en apostel Pa-.lus 'leert dat opzettelijk, l (Jor. I|: 20 tot 3/ ingesloten.

Dit vooraf gezonden hebbende, nnfvoorrt ik op de 4<'* vraag, eerst: Daarom laat God a»n eenen gemcngden hoop in het: Evangelie den weg der zaligheid prediken, opdat Zijne Goddelijke vrijmagt daar door des te klaarder zoude geopenbaard wotden. tot eeuwigen roem van Zijne vrije genade, d.e doorstraalt in de zaligheid der uitverkorenen 2. Is hier in eene alle/duidelijkste openbaring van de onafhankelijke heerschappij van Christus, als-den Knninpïjner ' kerk, doende een. alleraanme.kelijkst aantal, niet alleen'van de. genhgsien, maar ook van de grootsien der aarde, zich geveinsdelijk aan zijnen rijks-scepter onderwerpen , zelfs tot verdediging en bescherming van zijn wareSion, zó<tëk»*&»" schoon vijandig tegen zijneware kerk, nogihans aan dezel Jè ' 1 d.en«tï)B(f.ri gemakt worden, .ot die gcwfgflge eihdenswaarioe lisais koning hen wil gebruiken, zoo als dit bij de stukken, zoo mijn bestek hel toeliet, konde getoond worden.

J. W ordt -hierdoor op ontegenzeggelijke gronden openbaar de verba/.ende verdorvenheid en ontzageheWke verbastering der zedelijke gesteldheid onzer natuur, door den val want God maakt ons bekend, wie wij door de inkomst deizonde in de wereld geworden zijn. Wij daar cn legen zooken den God der waarheid tot een leugenaar te maken ; door ,e ontkennen, dat wij zulke diep/ellenderingen zijn \ /fa God eisobt, en met hel hoogste regt,/ dat wij de dienst / /

v,j«n„en( «en flnivel en de wereld, verlaten, en ff tot Hem, door bekeering en geloof te geven aan zijn/ /</ geln.gems/tf, als onzen welligen lieer wede,kecren; MÊt ' wij zeffgerr'doór hel h*il*ut»m ..»>. ../—-..i . .

nndschap ,, tegen God: Wrjk run ons, wantoon de h,'nis nwer wegen hebben wij geenen last. Eindelïjk , ai konden wij deze wel'v oejrelüke redenen' mi »«. „ ',t.. i _ ,> .

beid

en tot eene

itiwige scharde

tti ' sc;.a:ii:i.;e vic:- ifes-

Sluiten