Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over hel welke des vaders welbehagen was, om aan haar het koningrijk fe geven; en, nadat Messias de Vorst was uitgeroeid, en daardoor ,hc' werk voleindigd had, dat de vader aan zijn. knecht», (WS den borg en het verbondsboafd* zijns volks, gegeven had om te doen, en reeds bezit genomen van zijne' daardoor verworvene Middelaarshcerlijkheid, als de God-mensch; in dien tijd, Waarin Paulus schreef, getoigt de geest door Paitlus pen, dat er maar was ëeh overblijfsel; maar uit welk eenen grond? om iets, dat Israëls God in hén v«md, boven de groote menigte van Jacobs nageslacht i» .dien tijd, dewelke den Messias verworpen hadden? ■'iZ^ii eert' stoute zelfsverbeffer dit wilde staande houden, die maakt den Afgezant des hemels tot een leugenaar; voorzeker neen! deze is de onfaalbare uitspraak des apostels : het is een overblijfsel naar de- verkiezing der genade, vers 5 , en dat het niet het koningrijk der hemelen, of de kerk des X. Testaments, zoo geschapen slaat, leeren ons verscheidene gelijkénissen, door den Heiland voorgesteld, en bijzonder die van Malth. 22: 1—14, welker regte bedoeling wij nog hopen te onderzoeken. Zoo besluit ik dan, dat Gods onfeilbare afgezanten met de goddelijke openbaring zijn afgezonden tot eenen geinengden hoop van menschen, die in twee hoofdsoorten onderscheiden zijn, waarvan ik de eerste, door Gods gee'st beschreven vind, (vv a n r , Hft'

ben v a n o o K o e e i., in z a k k n van dit g kwigt, OH kick ne taai, iiks geestes te mok*

t e/x gebruiken, en hoe akelig worden wij dan niet afgetèekend, in onze afkomst, en zedelijke gesteldheid!) als natuurlijke mensr.hen den geest niet hebben Ie. En, hoe naar vertoont zich de teekening van het joodsche volk, als een zinneprent van onze zedelijke verdorvenheid, Jes. I: 5, 6, het gansahe hoofd is krank, en het gunufo-Aart ix mal enz., en wel!' e^ne vernederende beschrijving geeft ons de pen van Paulus, Eph. li: 2, 3 en 12, dal gij in dien tijd Waart zonder Christin, ver vreemd van. hel erizi, kortom, als Jehova, niet het ooi; Zijner allesdoorgrundende alwetenheid, op dc aarde nederziet, dan vindt

Sluiten