Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij het geheeJe menschdom zoo, dat zij allen (niet ginds of hier een enkele, maar allen, niet een uitgezonderd) zijn afgeweken, te zamen zijn onnut geworden, Psalm 14: 2, 3, hue ver deze, in trap van boosheid ook van elkander verschillen, hetzij een bij uitstek god' looze Achab en Manassa, of een overste der Phariseen, en een onbekeerde Saulus, die naar de regtvaardigheid uil de wet onberis/tefyjjk waren; zoo staan zij in dit derde volkamen gelijk, van natuur dood in zonden 'en miedaden, en zijn onreinen uit den onreinen, en wornen allen reglvaardia door de wet beschuldigd, beide joden en heidenen. Het %h hoofdsoort van menschen, die onder de bediening des woords leven , zijn geestelijke menschen, herschapene naar het goddelijk deugdenheeld; de geest noemt hen dan eens nieuwe schepselen, dan geroepene met eene heilige roepina tot deugd en heerj^kheid, het volk van Messias, Ps. 110.' Zijne kudde, schapen van Gods weide, een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom enz., 1 Petri 2: 9, 10 hoe ver deze in btmne geloofsverkeering, wat de voorwerpen aangaat, ook van eikanderen verschillen . daar de een voor zijn gekwfsoog geplaatst vindt zijne eindelooze schuldt aan de eene, en den eisch der goddelijke regtvaardigheid aan de andere zijde, van welken stand wij eene teekening vinden, Jes. 54: II, Gij verdrukten, door onweder voort gedrevene enz., en Capitt. 61, zachtmoedige, treurige, Matth. II, vermoeiden en belasten; terwijl anderen, als door meerdere geschonkene genade, onderscheidenlijk kunnen inzien , en gelooven die dingen die hun van God geschonken zijn, zoodat zij opgewassen zijn tot jongelingen, mannen en vaders; en bij ondervinding weten, wat het zegt, dat hunne steenen' qansch sier lijk gelegd worden, door de hand des H. Geest, en zij op safiere» gegrondvest worden, Jes. 54, dat zij als treurigen troost, als vermoeiden rust ontvangen, want aan de dadelijke ververvulling dezer onwankelbare beloftenissen van Jehova als den God des verbonds, als de amen, die niets belooft' «lat met vervuld wordt, mag men niet twijfelen , of zoude Jehova tets spreken, dat hij niet zoude doen? of zeggen du t

Sluiten