Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als met deszelfs bewandelaars; en wat zal dan bet beilio-e bier anders zijn dan de verkondiging of aanbieding van genade en zaligheid, en he, gebruik der he.l.ge sacramenten; dit verbiedt de Heiland uitdrukkelijk, dewijl deze als kwade boomen, die kwade vruchten voortbrengen, met de uitroeijing en verbranding gedreigd worden vers 19 insgelijks Matth. II, van vers 20—24 (*) ingesloten; en, hetgeen hier onze bijzondere aandacht lot zich trekt, is, dat de liefderijke zaligmaker juist in die zelfde oog'enblikken inzag in het vrijmagtige der goddelijke ontferming, en de/.e was voor hem eene stof van danken, vers 25, Ik dank n Vader enz., en vervolgens Lucas 10: 24, verheugde zich Jezus in den geest. Maar welke dingen 'worden voor den wijzen en verslandigen verborgen gehouden? niet de prediking van het evangelium, want die hadden zij niet alleen gehoord, maar ook, zoo van Johannes als Christus zeiven, door ontzagchelijke wonderen zien bevestigen, en daarom waren zij strafwaardig, (SR konden niets tot verontschuldiging inbrengen; maar, Öe,n 'ie Heiland met zijne prediking zichzelven welmeenend zonder eenige bepaling of voorwaarde aan bun allen aanbood, met dat oogmerk om hen te zaligen, hoe! koe' vraag ik elk onbevooroordeeld mensch, was er eenige mogelijkheid voorden goddelijken Heiland, om zijn Vader lè danken, dat hij niet algemeen, zoo wel van de wijzen en verslandigen, als van de kinderkens werd aangenomen, voor dengenen die hij waarlijk was, door het onderwijzend licht van zijnen geest ' Want indien Jezus "Wgmerk hunne behoudenis ware geweest, kon hij voor het ander en tegengestelde niet danken. (") Maar laat ons bet 23 capittel nog inzien van vers 33 tot het einde: vers 33 is het, g>j slangen,-gy adderen.gebfoedsels, hoe zulr gij de helsche verdoemenis ontvlieden ? en hoe menig

f*ï Ziet onze zeer geachte randschrijvew öp liet 3, vers.

f»»1 Als ik het woord voorwaarde gebrnlke,- d«rt mijn leierïleh iaaruL it stoote, voor dat ik mij op ■yn%taal« nader «al verktaua tette» 1' vat zin ik bet voord vat.

Sluiten