Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niets aan den zondaar beloofd wordt, maar alleen het onafscheidelijk verhand, dat God gelegd heeft tusschen het geloof en de zaligheid, aangewezen, omdat zij , die gelooven, zeker zullen zalig worden, maar ook levens de onverhreekbare verpligting, die de redelijke, maar tevens natuurlijk en zedelijk afhankelijke mensch, zoo aan het hoogste YAezen, van hetwelk bij in alles afhangt, als aan zichzelven heeft, om voor zijne eigen zaligheid te zorgen, langs den regtcn weg in het evangelie geopenbaard. Het is waarheid, dat wij menschen, die noch ahuagtig norh alwetend zijn, eigenlijke voorwaardelijke beloften kunnen doen, aan onzen evenmensch, die wij op hel volbrengen der gestelde voorwaarden zullen vervullen; maar God, die en alwetend en almagtig is, en tevens onveranderlijk in zijn besluit, waardoor hij alles bepaald heeft, kan van eenen zondaar, die verloren gaat, zulk een voornemen niet hehbrn, en dei halven aan hem door een eigenlijke belofte dit niet verklaren; want, dat (ïod in het eerste verbond, op de voorwaarde van overtreding, den dood bedreigde, en, ingeval van gehoorzaamheid, grooter heerlijkheid beloofde, kwam met des üeeren regt vaardigheid overeen, en ook met des menschen volmaakte goedheid in dien. staat, en die eischie dit, om den mensch allé redenen van twist en beschuldiging legen zijnen wetiigen Heer te benemen; zoodat, na het een en ander gewikt te hebben, ik het daar voor boude, zoo lang (tot dat ik beter en klaarder toelichting van deskundigen ontvang) da.' de voorwaardelijke beloften aan ons vonrdragm de zekerheid der zaligheid van allen, die zich hekeeren en gelooven, door de voorkomend.' genade; en dat allen, die dit onafscheidelijk verband hooien prediken, van des Heeren wege door de onverbrpekhare verpligting aan de zedelijke wet, als het afdruksel der goddelijke volkomenheden, eo die de eigene zaligheid der n delijke schepselen bedoelt, zich verpligt moeten rekenen, om dezen weg in te slaan, en dat de raligheid aan de bekeesieir > it bel «eloof d..<o- t'nH zelien »erb«»«1ep is, als «en gevolg alleen, uithoofde der vrije bepalingen (j'ods

Sluiten