Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoeren van Gods besluiten zich schrikkelijk bezondigen; laten Joden en Heidenen in het onregtvaardig veroordeelen van Gods heilig kind ons hiervan overtuigen; ook zonde een mensch iets, dat op zichzelven goed is, kunnen zoeken te doen, dat nogtans God anders bepaald had: want koning David had in zijn hart om den Heere een huit te bouwen, en dit was goed, maar de Heere had het anders besloten, 1 Kon. 8: 18 en 19. Zoodat zonneklaar blijkt, dat de gebiedende wil alleen het voorwerp der betrachting van redelijke schepselen is, die onder dezelve leven. En , hoe ver de mensch zich godvruchtig, met opzigt tot den verborgenen wil gedragen moet, is builen mijn oogmerk, en nit de voorhanden zijnde verklaringen over de 3^ bede genoeg bekend.

Uil het gegeven antwoord wordt dan van zelfs geboren eene nieuwe vraag, die ons voorkomt van dat gewigt te zijn, dat, als men die voldoende kon beantwoorden, wij dan het juiste verband zouden ontdekken in deze volgende waarheden:

1. Eene onvoorwaardelijke persoonlijke verkie7ing, als de eerste bron van zaligheid voor de erfgenamen der beloften.

2. Eene bepaalde voldoening des borgs Jezus Christus, om de klove, lusschen den heiligen en reglvaardigen God aan de eene, en eenen vloekschuldigen zondaar aan de andere zijde, te heelen.

3. Eene algemeene prediking van de voorwaardelijke beloften, in dien zin, zoo als wij die voorgesteld hebben, met «ene onverbrekelijke verpligting voor allen, l« t welken het evangelie gezonden is, om door het geloovig omhelzfn van dien weg voor eeuwig behouden te worden.

Dus is de

Sluiten