Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan, dat men zich daarom zoo duister en ingewikkeld uitdrukt, en zoo algemeen spreekt en schrijft, om daar door den weg zoetvoerig te banen tot eene volstrekte algemeene aanbieding van zaligheid; want elk redelijk mennek voelt van zet ven, dat al wat volstrekt wordt aangeboden, moet bij den aanbieder voorbanden zijn, en de aanbieder verklaart door zijn aanbod Aetgene bij kern voorkonden is te kunnen niet alleen, maar aok te willen geven; dit behoeft geen bewijs. Dan, door het schenden van de goddelijke deugden door de zonden, zijn wij de aanspraak op Gods gemeenschap kwijt geworden, en het regt op de zaligheid , daar in gelegen, is voor een redelijk " schepsel, uit Adam geboren, verloren; nu kon de hoogste en heilige majesteit, zonder voldoening aan haar geschonden negt, geene zaligheid aan eenen zondaar schenken, of die moest door eene eeuwige en goddelijke geregtigheid verworven worden; maar, deze verworven zijnde, eischt ook die zelve regtvaardigheid, dat zij, voor wien dezelve verworven is, er ook de uitwerking of vrucht van genieten; maar, voor wien is zij toch verworven? op' hervormde gronden, zoo wij denken, alleen voor de uitverkorenen; gevolgelijk alleen voor deze voorhanden; en die genieten eb ook allen, doch ook deze

maar alleen, de uitwerksels van. Is nU

het verworven heil alleen maar voor deze bij God voorhanden ? hoe! geeft dan God last, volstrekt aan te bieden iets dat bij hem niet voorhandenis? Maar ik voorzie dat men zal zeggen, die voldoening is oneindig in waardij, en deze is de grond van het onvoorwaardelijk aanbod aan allen; het eerste is waarheid, maar volgt daaruit het tweede? kan een onveranderlijk God in den tijd geven, dat hij van eeuwigheid besloten heeft vrijmagtig te onthouden? wil een onveranderlijk God geven in den tijd zijne zalige gemeenschap aan de vaten des toorns, ten verderve toebereid? of zijn dit hatelijke gevolgen* Gij voelt wel, ik blijf alleen de zaak aan Gods ,ijde beschouwen; want, hoe de zondaar hiermede zoude handelen, en dadelijk handelt, verandert de zaak aan

Sluiten