Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gods zijde niet, • als volstrekten aanbieder, (indien ik echter een al te sterk denkbeeld aan het woord volstrekt aanbieden aan allen mogt hechten , en men dit met bescheidenheid kan aanwijzen, dan zal aan mij, en velen in ons kerkgenootschap, en der waarheid wezenlijke dienst gedaan worden, en dit verzoeken wij opregt aan de vrienden van deze denkwijze.) Dan, wat mensch is er die niet verbaasd staat, als men bij een ander geleerd man leest, nadat hij alles heeft ingespannen wat mogelijk is om de volstrekte algemeenheid van een eigenlijk onvoorwaardelijk aanbod van genade te hetoogen, door de uitwendige roeping, zelfs zoo, dat hij er eene verborgenheid in stelt, als hij zegl: »daar is zeker in de overwe-

• ging van dit stuk iets dat wij, eindige en kortziende

• schepselen, niet ten vollen doorzien kunnen, maar wij

• kunnen echter er zoo veel op aanmerken, als genoeg

• is, om Gods doen van onregtvaardigheid vrij te pleiten,

• en alle beletselen, die de leer der voorbeschikking

• zoude kunnen veroorzaken, voor redelijke gemoederen

• weg te nemen." Dan vraagt deze geleerde: »want wat

• doet God in de uitwendige roeping? zegt hij daar, dat

• hij voornemens is, alle uitwendige geroepenen te zali-

• gen?" ik antwoord: ja zeker! indien het waarheid is, dat de zaligheid volstrekt wordt aangeboden van God aan alle uitwendig geroepenen; indien wij door geen vooroordeelen verblind, of door roomsch kerkgezag verpligt worden te moeten gelooven,, wat sommigen van godgeleerden als waarheid willen doen doorgaan, dan zal oogenblikkelijk onder het oog van elk redelijk mensch vallen, dat het gezegde waarachtig is. Laat ik het in twee kolommen tegen elkander zetten, en het zal blijken, dat, hetgeen deze heer hier ontkent, van hem zeiven gesteld wordt; of is bet niet hetzelfde,

0f ik zeg: Dan of ik zeg:

Kom! kom! tot de heil- Dat God door de uitwengoederen van Gods konink- dige roeping verklaart, alle rijk, zij worden n allen aan- uitwendig geroepene voor-

Sluiten